ประกาศวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๒ อัตรา ปฏิบัติงาน วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
           ๓.๔ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
           ๓.๕ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๖ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓o กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์
คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔


ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน ๒ อัตรา
หน่วยงาน วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
อายุไม่เกิน ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ -
คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. คุณวุฒิระดับปริญญาเอกจากสถาบันที่ ก.พ. หรือ ส.ก.อ. รับรอง (ในประเทศและต่างประเทศ) ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน ๑ อัตรา (สาขาวิชาการฝึกกีฬา, สาขาบริหารธุรกิจและการจัดการกีฬา, สาขาเวชศาสตร์การกีฬา, สาขาโภชนศาสตร์การกีฬา, สาขาสรีรวิทยาการกีฬา, สาขาจิตวิทยาการกีฬา, สาขาชีวกลศาสตร์การกีฬา)

๒. คุณวุฒิระดับปริญญาเอกจากสถาบันที่ ก.พ. หรือ ส.ก.อ. รับรอง (ในประเทศและต่างประเทศ) ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา

๓. มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี และผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด โดยต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

ลำดับที่

ประเภทคะแนนทดสอบ

คะแนนไม่ต่ำกว่า

IELTS (Academic Module)

TOEFL IBT (Internet Based)

๗๙

TOEFL- ITP

๕๕o

TOEFL- CBT

๒๑๓

MU GRAD Test

๘o

 

 

 

 

 

 

ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
IELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๗๙
TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๕o
TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๑๓
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๘o

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียน การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การให้คำปรึกษาแนะนำแก่นักศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

รอบแรก การคัดเลือกคุณสมบัติจากใบสมัคร

รอบสอง การนำเสนอผลงานทางวิชาการและสัมภาษณ์ และ/หรือการทดสอบสอนเพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต้นสังกัด (Shortlist Candidate) การพิจารณาการคัดเลือกให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

คุณวุฒิปริญญาเอก   ๓๒,๔๕o.-  บาท

ประกันสังคมและสวัสดิการมหาวิทยาลัย