ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนิติกร จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ศาลายา กองกฎหมาย

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
           ๓.๔ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
           ๓.๕ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๖ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒o ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ปฏิบัติหน้าที่แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔


ตำแหน่ง นิติกร(งานวินัยและคดี) จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน ศาลายา
อายุไม่เกิน ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ ตามเอกสารแนบ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1.  ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์
 2. หากสำเร็จการศึกษาชั้นเนติบัณฑิต หรือมีใบอนุญาตว่าความ หรือมีประสบการณ์ในการทำงานด้านกฎหมาย
  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. มีความรู้ความเข้าใจงานด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่
 4. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น โปรแกรม Microsoft Office (Word, Power point, Excel) เป็นอย่างดี และอื่น ๆ เช่น Email และการสืบค้นข้อมูลใน Internet ได้ในระดับดี
 5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาสรุปเหตุผล และนำเสนอรายงานข้อมูลประกอบ
  การพิจารณาได้
 6. มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานที่สังกัด
 7. มีความสามารถในการวางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุง
  การปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 8. มีทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งนิติกร
 9. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สื่อสารได้ และกรณีบุคคลภายนอกต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษโดยเป็นผลคะแนนที่ระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร ดังต่อไปนี้ (หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่รับการพิจารณาใบสมัคร)

   IELTS (Academic Module)            ไม่ต่ำกว่า         ๓        คะแนน หรือ

   TOEFL IBT (Internet Based)           ไม่ต่ำกว่า         ๒๙      คะแนน หรือ

   TOEFL -ITP                               ไม่ต่ำกว่า         ๓๙๐    คะแนน หรือ

   TOEFL – CBT                            ไม่ต่ำกว่า         ๙๐      คะแนน หรือ

   TOEIC                                     ไม่ต่ำกว่า         ๔๐๐    คะแนน หรือ

   MU GRAD Test                          ไม่ต่ำกว่า         ๓๖      คะแนน หรือ

   MU – ELT                                 ไม่ต่ำกว่า         ๕๖      คะแนน

ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
IELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๙
TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๙o
TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๙o
TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔oo
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๖

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. งานด้านวินัยนักศึกษาและบุคลากร

           งานสอบหาข้อเท็จจริง/สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่/สอบสวนวินัย ตั้งแต่การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำหน้าที่กรรมการและหรือเลขานุการ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการสอบสวนข้อกฎหมายที่ใช้ในการสอบสวนแก่พนักงานและบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้คำปรึกษา วิเคราะห์ วินิจฉัยและทำความเห็นเกี่ยวกับการสอบสวนเสนอมหาวิทยาลัย ทั้งวินัยนักศึกษาและวินัยบุคลากร

๒. งานด้านคดีความ

          การประสานงานกับพนักงานอัยการเพื่อดำเนินคดีแทนมหาวิทยาลัยทั้งกรณีที่เป็นผู้ฟ้องคดีหรือถูกฟ้องคดีตลอดไปจนถึงชั้นการบังคบังคดี รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับคดีในชั้นศาลไม่ว่าจะเป็นศาลปกครองหรือศาลยุติธรรม หรือศาลพิเศษที่มีชื่อเรียกอื่นโดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนเตรียมฟ้องคดี ยื่นฟ้องคดี หรือแก้คำฟ้องคดี การดำเนินกระบวนพิจารณาในศาล จนถึงศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งและในชั้นของการบังคับคดี ตลอดจนการศึกษาวิเคราะห์คดีความ
การถอดบทเรียนเกี่ยวกับคดีความ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาหากเกิดคดีความ
หรือข้อพิพาทต่าง ๆ

๓. งานด้านการบังคับคดี

          งานบังคับคดีตั้งแต่การบังคับคดีลูกหนี้ตามคำพิพากษา ติดตามสืบหาหลักทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา รายงานผลการดำเนินการให้มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

๔. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

          มหาวิทยาลัยอาจพิจารณามอบหมายงานอื่น ๆ ปรับเปลี่ยนภาระงาน หมุนเวียนงานได้ตามความเหมาะสม

หลักเกณฑ์การคัดเลือก
 • วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ข้อเขียน)
 • วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน)
 • จัดสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

ปริญญาตรี ๒๐,๐๙๐ บาท