ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน งานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร์

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
           ๓.๔ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
           ๓.๕ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๖ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
 

รองศาสตราจารย์ ดร. พลังพล คงเสรี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน งานบริหารและธุรการ
อายุไม่เกิน ๓๕ ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ -
คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิทยาการจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. มีสัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปีนับถึงวันที่สมัคร (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีใบแสดง วิทยฐานะว่าสําเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ ๓ - ใบ สด.๘)
 3. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 4. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office และการใช้ Social media เพื่อการประชาสัมพันธ์
 5. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเป็นอย่างดี
 6. มีความละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 7. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
 8. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์เชิงบวก มีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานที่ดี สามารถติดต่อประสานงานหรือ ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และตรงต่อเวลา
ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
IELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๙
TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๙o
TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๙o
TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔oo
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๖

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. จัดตารางงานของพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางของคณะฯ ตามความเหมาะสมของลักษณะงาน และควบคุมการใช้งานระบบจองรถยนต์ออนไลน์ และภาระงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. จัดซื้อจัดจ้างงานด้านการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางคณะวิทยาศาสตร์
 3. จัดซื้อจัดจ้างงานต่างๆ ภายในหน่วยจราจรและความปลอดภัย
 4. ร่างและตรวจสอบประกาศ ร่างตรวจสอบคำสั่ง ของคณะวิทยาศาสตร์ก่อนนำเสนอผู้บริหาร
 5. ดูแลสัญญาร้านค้า สัญญานิติบุคคล การชำระภาษีโรงเรือนของคณะวิทยาศาสตร์
 6. ดูแลเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และวินัยของบุคลากร ให้เป็นองค์กรที่พร้อมการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก
 7. ควบคุมการจัดการทำบัตรจอดรถยนต์คณะวิทยาศาสตร์
 8. ควบคุมการจัดทำบัตรสนามกีฬาคณะวิทยาศาสตร์
หลักเกณฑ์การคัดเลือก

พิจารณาคุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการฯ

เพื่อดำเนินการสอบปฏิบัติการใช้งาน Microsoft office การใช้ Social media ในการประชุม การใช้งาน Google Drive และสอบสัมภาษณ์

 

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

คุณวุฒิปริญญาตรี ๒o,o๙o.- บาท