ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน หน่วยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ งานประยุกต์ผลงานวิจัย สำนักงานการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
           ๓.๔ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
           ๓.๕ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๖ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
 

รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ
คณบดีคณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕


ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน หน่วยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ งานประยุกต์ผลงานวิจัย สำนักงานการวิจัย
อายุไม่เกิน ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ หากมีประสบการณ์ด้านกระบวนการผลิตยา ควบคุมคุณภาพยา การตั้งสูตรตำรับยา พัฒนาสูตรตำหรับ หรือเคยทำวิจัยเกี่ยวกับยาและสารทางทันตกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. คุณวุฒิปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต และมีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

๒. ไม่จำกัดเพศ หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น (กรุณาแนบ สด.๘ หรือ สด.๔๓ มาด้วย)

๓. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญาและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับกฎก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓

๔. สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกดดันและปฏิบัติงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้

๕. มีผลคะเเนนภาษาอังกฤษ โดยจะต้องผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด ซึ่งคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยผลคะแนนมีอายุไม่เกิน ๒ ปี และต้องมีอายุคะแนนคงเหลือไม่ต่ำกว่า ๓ เดือน จนถึงวันปิดรับสมัคร

ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
IELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๙
TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๙o
TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๙o
TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔oo
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๖

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. วางแผนและควบคุมกระบวนการผลิตยาและสารทางทันตกรรมให้ได้คุณภาพตามที่กำหนด

๒. ควบคุมคุณภาพยา การเก็บรักษาตลอดจนการกระจายยา วิธีการใช้ยา/สารทางทันตกรรม ข้อควรระวังและอันตรายจากการใช้ยา/สารทางทันตกรรม การตรวจวิเคราะห์ การประกันคุณภาพยา/สารทางทันตกรรม การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การขึ้นทะเบียนยา

๓. จัดทำและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยาตามมาตรฐาน

๔. ควบคุมดูแลและตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตยา

๕. ให้ข้อมูล ข่าวสาร คำแนะนำ และคำปรึกษาด้านยาและสารทางทันตกรรมแก่ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

๖. งานด้านธุรการ และงานด้านคุณภาพ

๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

หลักเกณฑ์การคัดเลือก : สอบปฏิบัติ, สอบสัมภาษณ์

 

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ :

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๖ ปี) : ๒๓,๔๔o บาท

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) : ๒๑,๑๖o บาท

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์       

การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม),

รักษาพยาบาลทาง ทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (๑o,ooo บาท)

,ตรวจสุขภาพประจำปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินช่วยเหลือพิเศษ,

เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์,

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)