ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
           ๓.๔ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
           ๓.๕ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๖ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ีรองคณบดี
ปฏิบัติหน้าที่แทน คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔


ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์(ภาควิชาจุลชีววิทยา) จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน ภาควิชาจุลชีววิทยา
ประสบการณ์ -
คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (วท.บ.) สาขาวิชา จุลชีววิทยา ชีววิทยาประยุกต์ ชีววิทยา หรือ

สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านจุลชีววิทยาสาธารณสุข ตามที่ ก.พ. กำหนด

๒. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๒ ปี ดังนี้
    ๒.๑ IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓ คะแนน หรือ
    ๒.๒ TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า ๒๙ คะแนน หรือ

    ๒.๓ TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า ๓๙o คะแนน หรือ
    ๒.๔ TOEFL-CBT ไม่ต่ำกว่า ๙o คะแนน หรือ
    ๒.๕ MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า ๓๖ คะแนน หรือ
    ๒.๖ TOEIC ไม่ต่ำกว่า ๔oo คะแนนหรือ
หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว คณะสาธารณสุขศาสตร์จะไม่พิจารณาใบสมัคร

๔. ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว

๕. ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา

๖. ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ หมวด ๑ บททั่วไป

 

ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
IELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๙
TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๙o
TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๙o
TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔oo
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๖

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. จัดเตรียมการเรียนการสอนทางห้องปฏิบัติการ
  2. ช่วยสอนภาคปฏิบัติการ
  3. ช่วยดูแลนักศึกษา
  4. งานบริการวิชาการ
  5. งานวิจัยและค้นคว้า
  6. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หลักเกณฑ์การคัดเลือก

หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก     

๑. ภาคสอบข้อเขียน ประกอบด้วย

     ๑.๑ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

      ๑.๒ วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

๒. ภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประกอบด้วย

      ๒.๑ การสอบสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น สมรรถนะ

ทัศนคติ ความสนใจ ความจริงจัง การแสดงออก มนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพอื่นๆ

           

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

อัตราเงินเดือน              ปริญญาตรี เดือนละ ๒o,o๙o บาท         

                       

สวัสดิการด้านสุขภาพ   การประกันสังคมและสวัสดิการมหาวิทยาลัย