ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่งนักปฏิบัติการวิจัย จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย สำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา คณะพยาบาลศาสตร์

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
           ๓.๔ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
           ๓.๕ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๖ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔


ตำแหน่ง นักปฏิบัติการวิจัย จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย สำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา
อายุไม่เกิน ๓๕ ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ หากมีประสบการณ์ในหน่วยงาน/องค์กรการวิจัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติของผู้สมัคร

     ๑.คุณวุฒิ

๑.๑ ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก สาขาการวิจัยหรือสถิติ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ

๑.๒ ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท/เอก สาขาที่เกี่ยวข้อง และสำเร็จปริญญาตรีทางด้านการพยาบาล

  1. อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์
  2. มีความรู้ความสามารถทางด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้ดี เช่นSPSS, STATA เป็นต้น
  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานทั่วไปเป็นอย่างดี
  4. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด
  5. หากมีประสบการณ์ในหน่วยงาน/องค์กรการวิจัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
IELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๙
TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๙o
TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๙o
TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔oo
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๖

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานด้านงานวิจัย โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น กำหนดโครงการวิจัยและเทคนิคในการวิเคราะห์วิจัย  ปฏิบัติงานวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางวิธีการในงานวิจัย ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์หรือสังเคราะห์ หรือวิจัยเพื่อกำหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านการวิจัย ทำความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และดำเนินการเกี่ยวกับงานวิจัย  ปรับปรุงรายงานผลการวิจัย หาวิธีการในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานวิจัย คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบเข้าร่วมประชุมและชี้แจงรายละเอียดต่อคณะกรรมการต่างๆ  ฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานในความรับผิดชอบ  ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหา  และชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่  เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนงานด้านต่างๆของหน่วยงานที่สังกัด  ดำเนินการสนับสนุนในเรื่องการเตรียมโครงร่างวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัยทุกประเภท ตลอดจนการประสานงาน จัดทำสัญญารับทุน งบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย รวมทั้งการเตรียมต้นฉบับเพื่อส่งตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก

๑)   ภาคการสอบข้อเขียนประกอบด้วย

-  วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

-  วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

๒)   ภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประกอบด้วย

-  สอบสัมภาษณ์

-  ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก :  ขอให้ผู้มีสิทธิคัดเลือกสอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๘.๓o – ๑๖.oo น. ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. ภาคการสอบข้อเขียน วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๙.oo – ๑๒.oo น. โดยมีกำหนดการสอบ ดังนี้

                                    -  เวลา  ๙.oo – ๑o.oo  น.  สอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป           

                                    -  เวลา  ๑o.oo – ๑๒.oo น.  สอบวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

            ๒)  ภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

                ๒.๑)   ทดสอบความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เวลา ๑๓.oo – ๑๖.oo น.

                 ๒.๒)  กำหนดการสอบสัมภาษณ์จะประกาศให้ทราบภายหลัง

            การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาคการสอบข้อเขียน

ไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบ คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ

คะแนนการสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละแปดสิบ และได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ็ดสิบ

รูปแบบการสอบ : เป็นการจัดสอบ Online (สอบที่บ้านหรือสถานที่ ที่ท่านสะดวก) ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

เงื่อนไขการสอบ :  (สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติครบตามประกาศ)  
            ๑) รายงานตัวก่อนเวลาสอบประมาณ ๓๐ นาที (โดยการกด Join in จาก link ที่ได้รับทาง email ด้านล่างนี้)

Join Zoom Meeting


https://zoom.us/j/๙๖๒๔๙๕๓๒๘๕๘?pwd=MVhJb๒FqQzRuWXhYSmJrdk๙yWXZ๑Zzo๙

Meeting ID: ๙๖๒ ๔๙๕๓ ๒๘๕๘
Passcode: nursemu

            ๒) ผู้เข้าสอบต้องเตรียม computer, กล้อง (เปิดกล้องระหว่างการสอบ), Internet สำหรับเชื่อมต่อระหว่างการสอบตลอดเวลา 

            ๓) ในระหว่างการสอบผู้เข้าสอบจะต้องเปิดกล้องที่สามารถมองเห็นผู้สอบและหน้าจอที่ผู้สอบใช้ทำข้อสอบได้ตลอดเวลาในการดำเนินการสอบ
            ๔) เครื่อง computer จะต้องมีโปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

:    - อัตราเงินเดือนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ขั้นต่ำเดือนละ ๒๓,๔๔o บาท

     - อัตราเงินเดือนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ขั้นต่ำเดือนละ ๒๘,๑๒๐ บาท