ประกาศสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ สถาบันโภชนาการ

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
           ๓.๔ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
           ๓.๕ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๖ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
 

(ลงนาม)      เชาวนี ชูพีรัชน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวนี ชูพีรัชน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔


ตำแหน่ง อาจารย์(การเรียนการสอน) จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ
อายุไม่เกิน ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ หากมีประสบการณ์การทำงาน การทำวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับพิษวิทยาทางอาหาร (Food toxicology) การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) โดยเฉพาะการประเมินความเสี่ยงด้านจุลินทรีย์ (Microbiological risk assessment) และการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ (Health risk assessment) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติของผู้สมัคร

                  ๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด  ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป

                  ๔.๒ สำเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาครบถ้วน

                           ตามหลักสูตรแล้ว  ๑ ฉบับ

                  ๔.๓ สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  ๑ ฉบับ

                  ๔.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  ๑ ฉบับ

                  ๔.๕ สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส

                  ๔.๖ ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

                   ๔.๗  จดหมายหรือเอกสารให้คำรับรองผู้สมัคร (Letter of recommendation) อย่างน้อย  ๒ ท่าน

ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
IELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๗๙
TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๕o
TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๑๓
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๘o

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ อาทิ พิษวิทยา (Toxicology) เภสัชวิทยา (Pharmacology) ชีวเคมี (Biochemistry) เทคนิคการแพทย์ (Medical technology)     โภชนศาสตร์ (Nutrition) วิทยาศาสตร์การอาหาร (Food science) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. หากมีประสบการณ์การทำงาน การทำวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับ พิษวิทยาทางอาหาร (Food toxicology) การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) โดยเฉพาะการประเมินความเสี่ยงด้านจุลินทรีย์ (Microbiological risk assessment) และการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ (Health risk assessment) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
 4. ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา
 5. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี และมีหลักฐานการผ่านการ

ทดสอบภาษาอังกฤษ (ไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร) โดยมีคะแนน ดังนี้

 • IELTS (academic module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๖ คะแนน หรือ
 • TOEFL IBT (internet based) ไม่ต่ำกว่า ๗๙ คะแนน หรือ
 • TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า ๕๕๐ คะแนน หรือ
 • TOEFL-CBT ไม่ต่ำกว่า ๒๑๓ คะแนน หรือ
 • MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า ๘๐ คะแนน
หลักเกณฑ์การคัดเลือก
 1. ความเรียงเกี่ยวกับแผนการพัฒนาตัวเองในอาชีพอาจารย์ และการทำวิจัย (ไม่กำหนดรูปแบบ)
 2. นำเสนอการสอน และงานวิจัย เป็นภาษาอังกฤษ ประมาณ ๒๐ นาที
 3. สอบสัมภาษณ์
อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

๓๒,๔๕๐  บาท