ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ภาควิชาเภสัชกรรม (เขตพญาไท) คณะเภสัชศาสตร์

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
           ๓.๔ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
           ๓.๕ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๖ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
 

(รองศาสตราจารย์ ภก. สุรกิจ นาฑีสุวรรณ)
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕


ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน ภาควิชาเภสัชกรรม (เขตพญาไท)
อายุไม่เกิน ๕o ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ ๑o ปี
คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. อายุไม่เกิน ๕o ปี
๒. เพศ ชาย/ หญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว)
๓. คุณวุฒิ ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต และปริญญาเอกด้านการบริหารจัดการ การตลาด กฎหมายด้านยา
๔. มีประสบการณ์การทำงานด้านการตลาดยา พัฒนาธุรกิจ และเคยมประสบการณ์สอนหรืองานที่เกี่ยวข้องกับสาขาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร รวมถึงประสบการณ์การทำงานวิจัยการตลาดยา ไม่น้อยกว่า ๑o ปี
๕. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
๖. มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษระดับดี และมีผลคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด 
ทั้งนี้ โปรดแนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวจะไม่พิจารณาใบสมัคร (ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)

ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
IELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๗๙
TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๕o
TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๑๓
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๘o

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

- สอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในวิชาของสาขาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร โดยเน้นเป็นผู้สอนในวิชาการบริหารทางเภสัชกรรม กฎหมาย การตลาดยา
- สอนนักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ในหลักสูตรเภสัชศาสตร์สังคม เศรษฐศาสตร์ และการบริหาร โดยเน้นเป็นผู้สอนในวิชา Drug and Health System Managemant, Strtegic Management in Health System และ Healthcare organization management
- เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการพิเศษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
- วิจัยในสาขาด้านเภสัชศาสตร์สังคม เศรษฐศาสตร์ และการบริหาร
- ปฏิบัติภาระงานอื่น ๆ ตามกรอบมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

สอบสัมภาษณ์
- ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต้องนำเสนอผลงาน ๑ เรื่อง (เป็นภาษาอังกฤษ) ไม่เกิน ๑o นาที

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

๓๒,๔๕o  บาท
สวัสดิการ : ประกันสังคม เงินเลื่อนขั้นประจำปี ค่ารักษาพยาบาล ๒o,ooo บาท/ปี ตรวจสุขภาพประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ