ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
           ๓.๔ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
           ๓.๕ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๖ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
 

รองศาสตราจารย์ ดร. พลังพล คงเสรี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕


ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี สำนักงานคณบดี
อายุไม่เกิน ๓๕ ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ (โปรดอ่านเอกสารประกอบ)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. มีสัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี นับถึงวันที่สมัคร (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ มีใบแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ ๓ - ใบ สด. ๘)
 3. หากมีประสบการณ์การทำงานด้านเขียนโปรแกรม พัฒนาซอฟแวร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

 1. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี ทางด้าน Computer Programming, Application and System Analysis หรือ Design and Development
 2. สามารถเขียนโปรแกรม Web Application ด้วยภาษา PHP หรือ ASP.NET หรือ Javascript และ CSS หรือ อื่น ๆ และสามารถใช้งาน MySQL หรือ SQL Server และการเชื่อมต่อกับ Web Service (API) ได้
 3. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเขียน Workflow Diagram และ ER Diagram ได้เป็นอย่างดี
 4. มีความรู้ ความสามารถในการออกแบบ UX / UI ได้เป็นอย่างดี
 5. มีความสนใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 6. สามารถทำงานเป็นทีม และเป็นผู้มีความรับผิดชอบสูง
ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
IELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๙
TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๙o
TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๙o
TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔oo
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๖
MU ELT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๖
*** ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน ***

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 1. ปฏิบัติงานด้านเก็บรวมรวมความต้องการระบบและจัดทำเอกสารพื้นฐานได้
 2. ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์ระบบและออกแบบฐานข้อมูล
 3. ปฏิบัติงานด้านการเขียนโปรแกรมบนเว็บไซต์เพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลต่างๆ Web Programming
 4. ปฏิบัติงานด้านการออกแบบรายงาน เพื่อนำเสนอข้อมูลรายงานสรุปพื้นฐานได้
 5. สามารถจัดทำคู่มือการใช้งานระบบเบื้องต้นสำหรับผู้ใช้ได้
 6. อัพเดทเวอร์ชั่น Source Code ของแต่ละระบบเพื่อรองรับความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หลักเกณฑ์การคัดเลือก

พิจารณาคุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการฯ เพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ (หากมีตัวอย่างผลงานให้นำมาเสนอด้วย)

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

วุฒิปริญญาตรี ๒o,o๙o บาท

สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย

สวัสดิการคณะวิทยาศาสตร์