ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม หน่วยเครื่องมือวิจัยกลาง (เขตพญาไท) คณะเภสัชศาสตร์

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
           ๓.๔ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
           ๓.๕ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๖ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
 

(รองศาสตราจารย์ ภก. สุรกิจ นาฑีสุวรรณ)
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕


ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม หน่วยเครื่องมือวิจัยกลาง (เขตพญาไท)
อายุไม่เกิน ๓๕ ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ -
คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. อายุระหว่าง ๒๕-๓๕ ปี
๒. เพศชาย/ หญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว)
๓. คุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี วิทยาศาสตร์ ชีวววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ จุลชีววิทยา หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)
๔. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 
๕. มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษระดับพอใช้ และมีผลคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด 
ทั้งนี้ โปรดแนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวจะไม่พิจารณาใบสมัคร (ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)

ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
IELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๙
TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๙o
TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๙o
TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔oo
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๖

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. นักวิทยาศาสตร์ ทำหน้าที่ในหน่วยเครื่องมือวิจัยกลาง
๒. มีมุนษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้งาน มีความสามารถในการสื่อสารติดต่อประสานงาน
๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ได้ เช่น HPLC, IR spectrometer, NIR spectrometer, GC, GC-MS, GC-MS/MS Triple Quadrupole, LC-MS, ICP-OES เป็นต้น
๔. ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ
๕. ให้คำปรึกษาแนะนำในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
๖. จัดทำคู่มือความปลอดภัยและหลักการใช้งานเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ
๗. มีประสบการณ์ในการใช้เครื่อง GC-MS, GC-MS/MS Triple Quadrupole, ICP-OES จะพิจารณาเป็นพิเศษ
๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

สอบข้อเขียน/ สอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

๒๓,๔๔o บาท
สวัสดิการ : ประกันสังคม  เงินรางวัลประจำปี  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  ค่ารักษาพยาบาล ๒o,ooo บาท/ปี  เงินเลื่อนขั้นประจำปี     ตรวจสุขภาพประจำปี