ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานวิทยาลัย
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
           ๓.๔ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
           ๓.๕ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๖ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
 

วรากร เจริญสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร เจริญสุข
รักษาการแทน รักษาการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕


ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
ประสบการณ์ -
คุณสมบัติของผู้สมัคร

 ๑. ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเคมี
    ๒. ต้องมีความรู้ความชำนาญในสาขาวิชา
        ๒.๑ Process simulation Engineering หรือ
        ๒.๒ Electrochemical Engineering , Corrosion Engineering หรือ
        ๒.๓ AI หรือ Machine Learning in Chemical Engineering
        ๒.๔ Healthcare ด้าน Chemical Engineering
        ๒.๕ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเคมี
    ๓. มีความสามารถในการผลิตผลงานวิจัย โดยพิจารณาจากผลงานตีพิมพ์ ในระดับดี ๕ ปีย้อนหลัง 
    ๔. สามารถและมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายได้ดี     
    ๕. ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร ดังต่อไปนี้
    ๑) IELTS (Academic Module)     คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๖  คะแนน หรือ
    ๒) TOEFL IBT (Internet Based)     คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๗๙  คะแนน หรือ
    ๓) TOEFL - ITP              คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๕๕๐ คะแนน หรือ
    ๔) TOEFL - CBT             คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๒๑๓ คะแนน หรือ
    ๕) MU GRAD Test             คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๘๐ คะแนน

ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
IELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๙
TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๙o
TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๙o
TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔oo
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๖
MU ELT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๖
*** ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน ***

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  

๑. สอนวิชาด้านวิศวกรรมเคมี  

๒. ทำงานวิจัยด้านพลังงาน หรือด้านวัสดุชั้นสูง หรือด้านวิศวกรรมอาหารและยาหรือด้านวิศวกรรมเคมีขั้นสูง

๓. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

๑. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย

๒. ทดสอบภาคปฏิบัติ

 ๓. สอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

อัตราเงินเดือน   ๓๒,๔๕๐ บาท