ประกาศศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน งานทรัพยากรบุคคล ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
           ๓.๔ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
           ๓.๕ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๖ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
 

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕


ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล(HRD) จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน งานทรัพยากรบุคคล
อายุไม่เกิน ๖o ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ -
คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ และจิตวิทยา

                        ๒.  เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๕๓

                        ๓. มีความรู้สามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office , Internet และ SAP ได้

                       ๔. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น (กรุณาแนบใบ ส.ด.๘ หรือ ส.ด.๔๓ มาด้วย)

                        ๕. หากมีประสบการณ์มีประสบการณ์ด้านการดำเนินการเกี่ยวกับ In – House Training และ Public Training ทั้งระบบ, การจัดทำ Training Road Map Based on Competency, การดำเนินการด้าน Succession Planning, การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ และการจัดทำ Career Path จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
IELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๙
TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๙o
TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๙o
TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔oo
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๖
MU ELT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๖
*** ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน ***

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑.วิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร วางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ พร้อมทั้งติดตามผลการฝึกอบรม

                        ๒.ดำเนินการวางแผนและปฏิบัติงานด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์

                        ๓.ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาของบุคลากรเป็นรายบุคคล จัดทำแผนการพัฒนารายบุคคล ตลอดจนการติดตามผลการพัฒนา

                        ๔.วางแผนและให้คำปรึกษา พร้อมทั้งดำเนินการด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรภายในองค์กร

                        ๕.ดำเนินการจัดทำเส้นทางการฝึกอบรมตามสมรรถนะ

                        ๖.ดำเนินการจัดทำ Succession Planning

                        ๗.ดำเนินการด้านการขออนุมัติตัวบุคคลทั้งในประเทศและต่างประเทศ

                        ๘.ดำเนินการด้านการลาศึกษา ฝึกอบรม ของบุคลากร

                        ๙.ดำเนินการด้านทุนการศึกษาของบุคลากรในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

                       ๑o.ดำเนินการด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

                        ๑๑.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย                    

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

สอบข้อเขียน (ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง)  และสอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

๑. อัตราเงินเดือน ๒o,o๙o บาท 

๒. มีสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลศิริราช 
๓. ตรวจสุขภาพประจำปี 
๔. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
๕. ทุนการศึกษาบุตร
๖. สวัสดิการเกี่ยวกับอุทกภัย
๗ .ลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (ตนเองและบุคคลในครอบครัว)
๘. วงเงินค่ารักษาพยาบาลรายปี (ตนเองและบุคคลในครอบครัว)
๙ .สิทธิบัตรทอง / ประกันสังคม รพ.ศิริราช สำหรับบุคคลในครอบครัว (เมื่อปฏิบัติงานครบ ๓ ปี)