ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โครงการจัดตั้งศูนย์บริหารบุคลากรชาวต่างประเทศ

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
           ๓.๔ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
           ๓.๕ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๖ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ปฏิบัติหน้าที่แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕


ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
อายุไม่เกิน ๓๕ ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ ตามเอกสารแนบ
คุณสมบัติของผู้สมัคร

        ๑. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี / สัญชาติไทย

        ๒. การศึกษาวุฒิปริญญาโททางด้านอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์

          ครุศาสตร์ (เอกภาษาต่างประเทศ) การบริหารจัดการ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

        ๓. มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

           Word/ Excel/ Power Point และ Online Meeting เป็นอย่างดี

        ๔. มีความสามารถในการศึกษาและสืบค้นข้อมูลวิเคราะห์สถานการณ์และแก้ปัญหาสรุปเหตุผลและเสนอแนะ

        ๕. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร/การเจรจาต่อรองด้านการต่างประเทศ

        ๖. มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ และการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ

        ๗. ผู้ที่มีความรู้ภาษาต่างประเทศ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาพิเศษ

        ๘. มีความกระตือรือร้น มีทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีม

        ๙. มีความรับผิดชอบ ทุ่มเทในการทำงาน ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาพิเศษ

        ๑o. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี
             นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

                                            IELTS (Academic Module)          คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๔ คะแนน       หรือ

                                            TOEFL-IBT (Internet Based)        คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๔o คะแนน     หรือ

                                            TOEFL-ITP                                 คะแนนรวมไม่ตำกว่า ๔๓๓ คะแนน    หรือ

                                            TOEFL-CBT                                คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๑๒o คะแนน    หรือ

                                            TOEIC                                       คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๕oo คะแนน    หรือ

                                            MU GRAD Test                          คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๔๘ คะแนน     หรือ

                                            MU - ELT                                   คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๗o คะแนน

ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
IELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔o
TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔๓๓
TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๑๒o
TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕oo
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔๘
MU ELT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๗o
*** ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน ***

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

         ๑. ปฏิบัติหน้าที่ด้านวิเทศสัมพันธ์ประสานส่วนงาน เพื่อสรรหาและสนับสนุน Adjunct Professor / Fellow
             และ Global Talent ชาวต่างประเทศ เพื่อปฏิบัติหน้าที่การสอน วิจัย บริการวิชาการ และผลิตผลงานทางวิชาการ

         ๒. ดูแลให้คำปรึกษาอำนวยความสะดวกให้แก่อาจารย์ชาวต่างประเทศในทำวีซ่า และ Work Permit

         ๓. ประสานงานการขอตำแหน่งทางวิชาการ การให้คำปรึกษา แนะนำสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่าง ๆ รวมทั้ง
            การตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่

         ๔. จัดอบรมส่วนงานเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลชาวต่างประเทศ

         ๕. จัดกิจกรรม International Activity ให้แก่อาจารย์และบุคลากรชาวต่างประเทศ

         ๖. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

โดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

ปริญญาโท ๒๓,๔๔o.- บาท