ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
           ๓.๔ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
           ๓.๕ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๖ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
 

นางสาวทรรษนันท์ ฟักแฟง
รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารทุนมนุษย์
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕


ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
อายุไม่เกิน ๔o ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ มีประสบการณ์ด้าน ceแculture, PCR, ELISA และ flow cytometry (Experience) ด้าน มีประสบการณ์ช่วยดูแลงานวิจัยของนักศึกษาแพทย์ ทักษะพื้นฐานทั่วไป
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา วิทยาศาสตร์ / โทโนโลยี หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ (Word Excel Powerpoint)
 • สืบค้นข้อมูลบนเครือข่าย Internet  ระบบสารสนเทศ  และสามารถรับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ได้.
 • ปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา  และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
IELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๙
TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๙o
TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๙o
TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔oo
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๖
MU ELT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๖
*** ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน ***

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ วิจัย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา ทดสอบ วิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อประโยชน์ในทางวิชาการ การเผยแพร่ความรู้ และการแก้ปัญหาต่างๆ ทางการศึกษาและวิทยาศาสตร์ หรือเพื่อการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อ

 

๑. ศึกษา ทดสอบ รวบรวม วิเคราะห์ สถิติ ผลงานวิจัยและผลการศึกษา ทดสอบ และ จํานวนและคุณภาพของผลงานวิจัยและรายงาน จะทําการวิจัยที่ได้รับมอบหมาย ร่วมกําหนดหัวเรื่องในการ | วิเคราะห์ตามที่ได้รับมอบหมาย ผลการศึกษาในโครงการวิจัยที่ได้รับมอบหมาย ทําวิจัยและรายละเอียดในการจัดหาข้อมูล ช่วยนักวิจัย ระดับสูงศึกษาค้นคว้าวิจัยตามที่ได้รับมอบหมาย จัดทํา รายงานผลการศึกษา ทดสอบ รวบรวม วิเคราะห์ เพื่อให้ การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์และแผนงานที่กําหนด 

๒. ดูแลเครื่องมือที่ได้รับมอบหมาย เช่น เครื่องวิเคราะห์ จํานวนเครื่องมือที่รับผิดชอบ จํานวนครั้งและ เซลล์แบบอัตโนมัติ เครื่องถ่ายภาพจากเซลล์ตัวอย่างที่มี เครื่องมือได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพพร้อม | ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ชีวิต เครื่องบดเนื้อเยื่อตัวอย่าง และจัดเตรียมตัวอย่าง ใช้งาน จัดเตรียมตัวอย่างให้พร้อม ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้คําปรึกษา จํานวนครั้งและร้อยละความพึงพอใจของ แนะนํา ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและ | การให้คําปรึกษาด้านการวิจัยแก่เจ้าหน้าที่  ผู้รับบริการ แก่นักศึกษาแพทย์และบัณฑิตศึกษา และนักศึกษา

๔. ให้คําปรึกษา แนะนําเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอด การบริการวิชาการความรู้ด้านการวิจัยที่มี จํานวนครั้งและร้อยละความพึงพอใจของ ความรู้ทางด้านการวิจัย รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง | ประสิทธิภาพ ผู้รับบริการ ต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบ ข้อมูลความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์ 

๕. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นและให้บริการข้อมูลทางวิชาการ | มีระบบจัดเก็บข้อมูลและให้บริการข้อมูลทาง | จํานวนครั้งของการเผยแพรข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอก | วิชาการเกี่ยวกับการวิจัย เกี่ยวกับการวิจัยในสื่อต่างๆ หน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้ทราบข้อมูล และความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุน ภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากําหนด นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 

หลักเกณฑ์การคัดเลือก
 • สอบสัมภาษณ์
 • สอบข้อเขียน ความรู้ทั่วไป และ สอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Word และ Excel 
อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

เงินเดือน 

คุณวุฒิ ปริญญาโท  ๒๓,๔๔o  บาท

 

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

 • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
 • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
 • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
 • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี ๑o วัน / ปี (สะสมได้)
 • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
 • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
 • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)