ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (เขตพญาไท) คณะเภสัชศาสตร์

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
           ๓.๓ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
           ๓.๔ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๕ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๑o สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
 

(รองศาสตราจารย์ ภก. สุรกิจ นาฑีสุวรรณ)
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕


ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (เขตพญาไท)
อายุไม่เกิน ๓๕ ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ o-๑ ปี
คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. อายุระหว่าง ๒๒ - ๓๕ ปี
๒. เพศหญิง
๓. คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเทคนิคเภสัชกรรม
๔. ประสบการณ์การทำงาน o -๑ ปี
๕. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
๖. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด ฟัง ระดับพอใช้
๗. มีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้และรักในการพัฒนาตนเอง
๘. มีความขยัน ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
๙. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักในการบริการและสามารถทำงานร่วมกันผู้อื่นได้


ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. บริการให้ความรู้และแนะนำยาเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการ
๒. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ เอกสารที่เกี่ยวข้องทางเภสัชกรรมอย่างเหมาะสม
๓. รับผิดชอบในการคิดราคาสินค้า และบริการผ่านเครื่องชำระเงิน
๔. ประสานงานกับหน่วยพัสดุ เพื่อทำการสั่งซื้อยาและเวชภัณฑ์
๕. จัดหมวดหมู่สินค้าตามกลุ่มยาและเวชภัณฑ์ โดยเรียงตามระบบ FEFO
๖. ตรวจสอบสต็อกสินค้าประจำเดือน และตรวจสอบยาที่ใกล้หมดอายุ
๗. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

สอบข้อเขียน/ สอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

อัตราเงินเดือน   ๑๑,๕oo  บาท   และเงินค่าครองชีพ    ๗๘๕  บาท      รวม     ๑๒,๒๘๕  บาท

สวัสดิการ :  ประกันสังคม เงินช่วยเหลือพิเศษคณะเภสัชศาสตร์ เงินค่าตอบแทนพิเศษจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน เงินรางวัลประจำปี ตรวจสุขภาพประจำปี