ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน หน่วยจัดการข้อมูล งานข้อมูลและสารสนเทศ สำนักงานยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
           ๓.๓ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
           ๓.๔ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๕ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
 

รองศาสตราจารย์ ดร. นายเเพทย์ ทันตเเพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ
คณบดีคณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕


ตำแหน่ง นักวิชาการสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน หน่วยจัดการข้อมูล งานข้อมูลและสารสนเทศ สำนักงานยุทธศาสตร์
ประสบการณ์ หากมีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office, Power BI, Tableau, SPSS, Advance MS Excel และมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล SQL, การสร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Data Base) หรือ Mobile Application, การบริหารจัดการ Website และความคิดสร้างสรรค์ด้าน Graphic Design จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์/สถิติ,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการสารสนเทศ, หรือสาขาอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องทางคอมพิวเตอร์

๒. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่า สำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ ๓ (ใบ สด.๘)

๓. หากมีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office, Power BI,Tableau, SPSS, Advance MS Excel และมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล SQL, การสร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Data Base) หรือ Mobile Application, การบริหารจัดการ Website และความคิดสร้างสรรค์ด้าน Graphic Design จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

*** ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน ***

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. รวบรวมข้อมูลทุกพันธกิจของคณะฯ และจัดให้เป็นหมวดหมู่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลให้มีความถูกต้อง สามารถเชื่อถือได้และเป็นข้อมูลที่ทันสมัย และจัดทำเล่มรายงานประจำปี

๒. วิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของ Dashboard BI เพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารและสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ของคณะฯ                                               

๓. การจัดทำข้อมูลโครงการและกิจกรรมของหน่วยงาน และคณะฯ ที่ได้นำเสนองานคุณภาพทั้งของคณะ และมหาวิทยาลัย

๔. ปฏิบัติงานด้านข้อมูลสารสนเทศ โดยจัดการข้อมูลข่าวสารให้เป็นระบบ และการให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศ

๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

สอบคอมพิวเตอร์, สอบข้อเขียน, สอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

อัตราเงินเดือน                             ๑๕,ooo  บาท

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์         

- การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)

- รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (๑o,ooo บาท)                                               

- ตรวจสุขภาพประจำปี     

 - ประกันสุขภาพกลุ่ม       

*ความก้าวหน้าในสายงาน           มีโอกาสได้รับการพิจารณาเปลี่ยนประเภทการจ้างเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์