ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
           ๓.๔ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
           ๓.๕ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๖ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
 

นางสาวนรา เปาอินทร์
รองคณบดีฝ่ายบริหารทุนมนุษย์
ปฏิบัติหน้าที่แทน คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕


ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
อายุไม่เกิน ๓๕ ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
 • คุณวุฒิปริญญาตรี สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
 • หากมีใบประกอบวิชาชีพจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
IELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๙
TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๙o
TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๙o
TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔oo
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๖
MU ELT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๖
*** ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน ***

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑.ให้บริการทางสังคมสงเคราะห์ โดยรับผิดชอบผู้ป่วยจิตเวช ดังนี้
 ๑.๑ สัมภาษณ์ผู้ป่วยและ/หรือญาติ เพื่อทำประวัติ และรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วยทุกรายและทำการ
       วิเคราะห์สภาพปัญหาของผู้ป่วย
 ๑.๒ ให้บริการปรึกษาแนะนำแก่ผู้ป่วย และสนับสนุนช่วยเหลือทางด้านจิตสังคมแก่ผู้ป่วย/ครอบครัว
 ๑.๓ ให้ความรู้ คำแนะนำแก่ผู้ป่วย และครอบครัว ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการรักษาพยาบาล
 ๑.๔ ดำเนินการร่วมในงานสุขภาพจิตโรงเรียน และงานอื่นๆเพื่อเป็นการส่งเสริมและช่วยค้นปัญหา
       สุขภาพจิต
 ๑.๕ ช่วยจำหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลเพื่อส่งกลับภูมิลำเนา
 ๑.๖ จัดหาที่พักชั่วคราว หรือที่อยู่อาศัยถาวรให้แก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาโดยส่งต่อสถานบริการสังคมอื่นๆ
 ๑.๗ เยี่ยมบ้าน ติดตามผู้ป่วยหรือญาติ หรือติดตามผลการรักษาหรือผลการให้ความช่วยเหลือ
 ๑.๘ นำผู้ป่วยเด็กไปโรงเรียนและรับกลับหอผู้ป่วย ในกรณีผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาในการไปโรงเรียน
 ๑.๙ วิเคราะห์สภาพปัญหาและประเมินสถานภาพทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน เพื่อพิจารณาให้ความ
       ช่วยเหลือ
 ๑.๑๐ พิจารณาสงเคราะห์ค่าครองชีพ ค่าพาหนะเครื่องอุปโภคบริโภค และค่าใช้จ่ายพิเศษอื่นๆ
๒. สนับสนุนบริการวิชาการ นิเทศงาน การเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์

๓. ให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการสังคมสงเคราะห์จิตเวชกับแพทย์ประจำบ้าน

๔. เป็นกรรมการ/อนุกรรมการในคณะทำงานต่างๆ ของคณะฯ หรือ

๕. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หลักเกณฑ์การคัดเลือก
 • สอบสัมภาษณ์
 • สอบปฏิบัติ ๓ วัน
อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ
 • เงินเดือน 

 • คุณวุฒิปริญญาตรี   ขั้นต่ำ  ๒o,o๙o  บาท
 • เงินเพิ่มพิเศษ ๑,ooo บาท (หากได้รับใบอนุญาตขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์)
 • (หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ)
 • สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

 • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
 • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
 • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
 • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี ๑o วัน / ปี (สะสมได้)
 • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
 • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
 • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)