ประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน ๓ อัตรา ปฏิบัติงาน ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
           ๓.๔ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
           ๓.๕ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๖ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
 

(ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมณี รัตนไชยานนท์)
รองคณบดี และผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ศิริราช
รักษาการแทน คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕


ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) จำนวน ๓ อัตรา
หน่วยงาน ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
อายุไม่เกิน ๔o ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ หากมีประสบการณ์ด้าน การตรวจวิเคราะห์ผลและการรายงานผลทางห้องปฏิบัติการ / การรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ (Authorization) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์  (การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน)
๒. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.๘ หรือ ส.ด.๔๓ ด้วย)
๓. อายุไม่เกิน ๔o  ปีนับถึงวันรับสมัคร
๔. มีใบประกอบวิชาชีพ หรือหนังสือรับรองที่ระบุเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (สามารถนำมายื่น ณ วันที่สอบสัมภาษณ์ได้) 
๕. มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Word, Excel, Power point 
๖. มีทักษะการใช้โปรแกรมสื่อสารทาง internet และ Social media
๗. มีความรู้ความสามารถในการสรุปประเด็นสำคัญ และสามารถสื่อสารให้ผู้ร่วมงานเข้าใจได้
๘. มีจิตใจบริการ
๙. พร้อมปฏิบัติงานได้ทั้งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในช่วงก่อตั้งศูนย์ และ จังหวัดสมุทรสาคร
๑o. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๕๓

ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
IELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๙
TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๙o
TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๙o
TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔oo
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๖
MU ELT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๖
*** ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน ***

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของ specimen ที่ส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการพิเศษ และการขอตรวจในใบขอตรวจกับในระบบ LIS
๒. เตรียม specimen, aliquot tube และแบ่ง serum แยกตามรายการตรวจวิเคราะห์
๓. จัดเก็บ primary tube ในวันที่รับผิดชอบงานเตรียมสิ่งส่งตรวจโดยใช้ระบบสารสนเทศ
๔. จัดเตรียมและจัดเก็บสิ่งส่งตรวจสำหรับการตรวจวิเคราะห์ในรายการทดสอบที่รับผิดชอบ
๕. ตรวจวิเคราะห์และรายงานผลการทดสอบ (ดูรายละเอียดแต่ละรายการทดสอบ)
๖. ดำเนินการควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ภายใน (IQC) และแก้ปัญหาในรายการทดสอบที่รับผิดชอบ
๗. สรุปการควบคุมคุณภาพภายในของแต่ละการทดสอบทุกเดือน
๘. ดำเนินการตรวจิเคราะห์วัตถุทดสอบโครงการประมินคุณภาพจากองค์กรภายนอก (EQA)
๙. รับวัตถุทดสอบจากภายนอกองค์กร (EQA material) แจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการทดสอบลงบันทึกการรับ-การส่งผล-รับรายงานผล
๑o. สรุปผลการเข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพจากองค์กรภายนอก (EQA)
๑๑. การดำเนินการเก็บระบบคุณภาพ พัฒนาคุณภาพ และรักษาระบบคุณภาพ
๑๒. การเก็บข้อมูล และทำส่งกระบวนการขอรับรองคุณภาพ (ทำเอกสารการขอรับรอง)
๑๓. รับรองผลการตรวจวิเคราะห์ (Authrization)
๑๔. เตรียมน้ำยาและเครื่องมือ

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

สอบข้อเขียน

สอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

๑. เงินเดือน ๒o,o๙o บาท 
๒. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ 
๓. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
๔. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
๕. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
๖. การตรวจสุขภาพประจำปี
๗. ค่าทำงานล่วงเวลา
๘. ทำงานสัปดาห์ละ ๕ วัน
๙. ทุนการศึกษา / ฝึกอบรม
๑o. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
๑๑. รถรับ-ส่งบุคคลากร
๑๒. ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช
๑๓. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
๑๔. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๕. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
๑๖. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี ๑o วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
๑๗. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
๑๘. สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินสิทธิ
๑๙. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
๒o. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
๒๑. เงินชดเชยเมื่อเกษียณ