ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา บัณฑิตวิทยาลัย

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
           ๓.๔ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
           ๓.๕ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๖ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒o กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๑o ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
 

ศ.ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕


ตำแหน่ง อาจารย์(การสอน การแปล วิจัย) จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ประสบการณ์ -
คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท หรือปริญญาเอก ด้านการแปล ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์   การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ภาษาและการสื่อสาร หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ        
  3. มีประสบการณ์ด้านการแปลภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ และ ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย
  4. มีความรู้และความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียนในระดับดี-ดีมาก
  5. มีทักษะ ความสามารถในการประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
  6. ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐  ข้อ ๓.๑ เกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษจะต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ (ตำแหน่งประเภทสายวิชาการ)

คุณสมบัติทั่วไป

    ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑

ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
IELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๗๙
TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๕o
TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๑๓
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๘o
*** ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน ***

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  1. ด้านการสอนและการแปลภาษาอังกฤษ
  2. ด้านการออกข้อสอบภาษาอังกฤษและประเมินผล
  3. ด้านการให้บริการด้านภาษาอังกฤษและการพัฒนาความเป็นนานาชาติ
  4. ด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หลักเกณฑ์การคัดเลือก

สอบสอน  สัมภาษณ์  และหรือ สอบข้อเขียน

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

คุณวุฒิปริญญาโท   อัตราเงินเดือน  ๒๗,๐๔๐ บาท

คุณวุฒิปริญญาเอก  อัตราเงินเดือน  ๓๒,๔๕๐ บาท

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

(การได้รับตามประกาศ ข้อบังคับฯ ของมหาวิทยาลัยมหิดล และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหิดล

เงินชดเชยการพ้นสภาพพนักงานมหาวิทยาลัย

สวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ

ค่ารักษาพยาบาล (ตนเอง คู่สมรส บุตร บิดา มารดา)

ประกันสุขภาพกลุ่มและประกันอุบัติเหตุ

ตรวจสุขภาพประจำปี

ประกันสังคม

สวัสดิการลา (ลาป่วย/ลากิจ/ลาพักผ่อน/ลาอุปสมบท/ลาไปประกอบพิธีฮัจญ์/

                ลาคลอด/ลาไปช่วยเหลือภรรยาหลังคลอด/ลาปฏิบัติธรรม/ลาศึกษา)

อื่นๆ