ประกาศศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน งานเวชระเบียน ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
           ๓.๓ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
           ๓.๔ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๕ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
 

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕


ตำแหน่ง พนักงานธุรการ(สแกนเอกสาร) จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน งานเวชระเบียน
อายุไม่เกิน ๔o ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ -
คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขา (ต้องแนบเอกสารคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หากไม่ปรากฏหลักฐานจะถือว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วน)

๒. อายุไม่เกิน ๔๐ ปีนับถึงวันที่สมัคร

๓. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๕๓

๔. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

๕. มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ

๖. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

*** ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน ***

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. จัดเก็บเอกสารเวชระเบียน

๒. คัดแยกเอกสารเวชระเบียน

๓. สแกนเอกสารเวชระเบียนเข้าระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล/ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ

๔. บันทึกข้อมูลการัดเก็บเอกสารเข้าระบบ Freezing/ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ

๕. ให้บริการยืม-คืน เอกสารเวชระเบียน

๖. สแกนเอกสาร นอกโรงพยาบาลเข้าระบบ SSB

๗. บันทึก CD ข้อมูลของผู้ป่วย นอกโรงพยาบาลเข้าระบบ SSB

๘. ติดตามเอกสารเวชระเบียน

๙. ให้บริการสืบค้นเอกสารเวชระเบียน

๑๐.ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้แก่ผู้ใช้งาน

๑๑.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

สอบสัมภาษณ์ และทดลองงาน (เฉพาะผู้ที่ผ่านสัมภาษณ์)

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

๑. อัตราค่าจ้าง ๑๑,๕๐๐ บาท และ ค่าครองชีพชั่วคราว ๗๘๕ บาท

๒. มีสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลศิริราช 
๓. ตรวจสุขภาพประจำปี / ฉีดวัคซีน 
๔. เงินรางวัลประจำปี
๕. ทุนการศึกษาบุตร
๖. สวัสดิการเกี่ยวกับอุทกภัย
๗. เครื่องแต่งกายทุกปี
๘. ลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (ตนเองและบุคคลในครอบครัว)
๙. สิทธิบัตรทอง / ประกันสังคม รพ.ศิริราช สำหรับบุคคลในครอบครัว (เมื่อปฏิบัติงานครบ ๓ ปี)
๑o. มีโอกาสเปลี่ยนประเภทการจ้าง