ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน งานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา
           ๓.๒ สำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
           ๓.๔ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๕ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓o พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
 

นางสาวนรา เปาอินทร์
รองคณบดีฝ่ายบริหารทุนมนุษย์
ปฏิบัติหน้าที่แทน คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕


ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์(งานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน งานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
อายุไม่เกิน ๓๕ ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ หากมีประสบการณ์ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย หรืออัคคีภัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ ๒๕ - ๓๕ ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
 • คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขาสุขศาสตร์อุตสาหกรรม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์และประสานงานหน่วยงานต่างๆได้ดี
 • มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาและมีความคิดสร้างสรรค์
ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
IELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๙
TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๙o
TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๙o
TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔oo
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๖
MU GRAD PLUS คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔o
MU ELT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๖
*** ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร ***

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. ประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการให้บริการงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
๒. ร่วมจัดแผนงานงบประมาณการดำเนินงานและประเมินผลการให้บริการงานอาชีวอนามัย
๓. พัฒนาและดำเนินงานระบบให้บริการและระบบข้อมูลอาชีวอนามัยอย่างต่อเนื่อง
๔. ตรวจสอบและเสนอแนะให้ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน
๕. ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งเสนอแนะงานด้านอาชีวอนามัย
๖. ควบคุม กำจัดหรือปรับปรุงสิ่งคุกคามสุขภาพ เพื่อลดปัญหาการเกิดโรคจากการทำงาน
๗. แนะนำ ส่งเสริม ประสานงาน ให้ผู้ให้บริการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
๘. ร่วมประเมินสุขภาพของผู้ให้บริการก่อนการทำงาน ระหว่างการทำงานหรือเมื่อออกจากงาน ในสภาพงานหรือสิ่งแวดล้อมที่อาจมีสิ่งคุกคามที่ทำให้เกิดโรค
๙. ร่วมตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมของผู้ป่วย เช่น การเก็บตัวอย่างอากาศเพื่อเพาะเชื้อ การตรวจวัดปริมาณและขนาดของฝุ่นในห้อง clean room เป็นต้น
๑o. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน พร้อมแนวทางการแก้ปัญหา
๑๑. ด้านการฝึกอบรมและการบริการวิชาการ ให้กับผู้ให้บริการ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้จริงด้านอาชีวอนามัย
๑๒. ดำเนินงานด้านระบบการจัดการขยะภายในคณะฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน WHO
๑๓. วางแผนระบบการป้องกันอัคคีภัยภายในคณะฯ
๑๔. จัดทำรายงานและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงาน
๑๕. ร่วมจัดทำแผนงานการวิจัยด้านอาชีวอนามัย เพื่อนำองค์ความรู้มาปรับปรุง พัฒนาการให้บริการ การศึกษา และการฝึกอบรม
๑๖. เก็บรวบรวมข้อมูล จำนวนและประเภทของงานที่รับผิดชอบเป็นรายเดือน และสรุปเป็นรายปี
๑๗. จัดทำแผนการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยประจำปี เช่น อบรมดับเพลิงเบื้องต้น อบรมการทำงานกับสารเคมีอย่างปลอดภัย
๑๘. ดำเนินงานด้าน ISO ๔๕๐๐๐
๑๙. ร่วมวางแผนและดำเนินงานด้านคุณภาพ เช่น งาน ๕ส งานพัฒนา HA เพื่อให้ได้มาตรฐานตามนโยบายของคณะฯ
๒o. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักเกณฑ์การคัดเลือก
 • สอบสัมภาษณ์
 • สอบการปฏิบัติงาน ๓-๕ วัน
อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ

 • เงินเดือน คุณวุฒิ ปริญญาตรี ๒o,o๙o บาท
 • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

 • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
 • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
 • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
 • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี ๑o วัน / ปี (สะสมได้)
 • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
 • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
 • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)