ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน คณะเทคนิคการแพทย์ ศิริราช คณะเทคนิคการแพทย์

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา
           ๓.๒ สำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
                      ๓.๓ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๔ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑o ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
 

ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา
คณบดี คณะเทคนิคการแพทย์
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕


ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน คณะเทคนิคการแพทย์ ศิริราช
อายุไม่เกิน ๓๕ ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ o-๑
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
 2. จบการศึกษาวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 3. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น การใช้โปรแกรม MS Office หรือการสืบค้นข้อมูลทาง Internet การประสานงานโดยใช้ E-mail
 4. มีบุคลิกภาพดี มีคุณธรรมจริยธรรม และมีมนุษยสัมพันธ์ดีสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้
 5. มีทักษะในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม สามารถประสานงานกับองค์กรและชุมชนได้
 6. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่และทำงานล่วงเวลาได้
 7. มีใจรักในงานบริการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 1. ดำเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
 2. งานรับและเตรียมสิ่งส่งตรวจก่อนการวิเคราะห์
 3. เตรียมน้ำยาและอุปกรณ์สำหรับการตรวจวิเคราะห์ให้พร้อมใช้งาน
 4. จัดเก็บและเตรียมทิ้งสิ่งส่งตรวจหลังการตรวจวิเคราะห์
 5. ล้างทำความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
 6. ทำความสะอาด ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติการ
 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หลักเกณฑ์การคัดเลือก

- สอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

- มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) เงินเดือน เดือนละ ๘,๖๙o บาท และค่าครองชีพเพิ่มเติม ๑,๕oo บาท

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เงินเดือน เดือนละ ๙,๔oo บาท และค่าครองชีพเพิ่มเติม ๑,๕oo บาท

- ประกันสังคม