ประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ อัตรา ปฏิบัติงาน งานวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรม ฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
           ๓.๔ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
           ๓.๕ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๖ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒o ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
 

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล)
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕


ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์(หรือ นักวิชาการสารสนเทศ (BA/SA)) จำนวน ๕ อัตรา
หน่วยงาน งานวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรม ฝ่ายสารสนเทศ
อายุไม่เกิน ๓๕ ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ มีประสบการณ์ ๑ ปี ขึ้นไปทางด้าน BA/SA
คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
๒. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.๘ หรือ สด.๔๓ มาด้วย)
๓. มีความรู้ ประสบการณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และออกแบบระบบงาน
๔. มีความรู้ในระบบฐานข้อมูล เช่น MS-SQL , My-SQL และฐานข้อมูลแบบ No-SQL 
๕. มีความรู้ใน Platform การพัฒนาโปรแกรม เช่น Web Application, Mobile Application หรือ Cloud
๖. มีความรู้ทางด้าน Architecture Server Network
๗. มีความรู้ในการเขียนโปรแกรม
๘. มีความรู้ในธุรกิจโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
๙. มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีมนุษยสัมพันธ์และทำงานเป็นทีมได้ มีความกระตือรือร้นในการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑o. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา
๑๑. คุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นไปตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคล การบรรจุและแต่งตั้งและการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖

ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
IELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๙
TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๙o
TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๙o
TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔oo
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๖
MU ELT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๖
*** ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน ***

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. เก็บข้อมูลกับผู้ใช้งาน และนำมาวิเคราะห์ความต้องการ จัดหมวดหมู่ ลำดับ ขอบเขตงาน 
๒. ออกแบบ จัดทำ Mockup ออกแบบ Functional ต่างๆของระบบ
๓. ออกแบบฐานข้อมูล 
๔. ออกแบบโครงสร้าง และเลือก Platform ความต้องการทางด้านเทคนิคที่เหมาะสมกับระบบนั้นๆ
๕. ประสานงานกับทีมพัฒนา ตามขั้นตอนการพัฒนาระบบ ทั้งทีม UX/UI ทีมโปรแกรมเมอร์ และทีม Tester 
๖. จัดเตรียมเอกสารวิเคราะห์ระบบที่จำเป็น เช่น Data Flow Diagram, ER-Diagram, Data Dictionary, Integration Specification เป็นต้น
๗. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

สอบข้อเขียน :  ความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และความรู้ตามลักษณะงานของตำแหน่ง
สอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

๑. เงินเดือน ๒o,o๙o บาท 
๒. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
๓. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
๔. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
๕. การตรวจสุขภาพประจำปี
๖. ทำงานสัปดาห์ละ ๕ วัน
๗. ทุนการศึกษา / ฝึกอบรม
๘. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
๙. รถรับ-ส่งบุคคลากร
๑o. ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช
๑๑. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
๑๒. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๓. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
๑๔. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี ๑o วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
๑๕. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
๑๖. สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินสิทธิ
๑๗. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
๑๘. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
๑๙. เงินชดเชยเมื่อเกษียณ