ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๒ อัตรา ปฏิบัติงาน ภาควิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา
           ๓.๒ สำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
           ๓.๔ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๕ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓o เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองคณบดี
ปฏิบัติหน้าที่แทน คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖


ตำแหน่ง อาจารย์(ภาควิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๒ อัตรา
หน่วยงาน ภาควิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
อายุไม่เกิน ๓๕ ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ มีประสบการณ์ทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ Hazardous Waste, Environmental Toxicology, Water and Sanitation, Water Microbiology, Environmental Microbiology หรือ Environmental Economics
คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง                                                                                                                                                                         

  1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกและปริญญาโทที่เกี่ยวข้องกับงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
  2. มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์

อนามัยสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสุขาภิบาล หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

๓.มีประสบการณ์ทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ Hazardous Waste, Environmental  Toxicology, Water

and Sanitation, Water Microbiology, Environmental Microbiology หรือ Environmental Economics

๔.หากจบจากต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

๕.อายุไม่เกิน ๓๕ ปี

๖.ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๒ ปี ดังนี้
๖.๑ IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๖ คะแนน หรือ
๖.๒ TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า ๗๙ คะแนน หรือ

๖.๓ TOEFL - ITP ไม่ต่ำกว่า ๕๕o คะแนน หรือ
๖.๔ TOEFL- CBT ไม่ต่ำกว่า ๒๑๓ คะแนน หรือ
๖.๕ MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า ๘o คะแนน

หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว คณะสาธารณสุขศาสตร์จะไม่พิจารณาใบสมัคร

๗.ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว

๘.ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา

๙.ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ หมวด ๑ บททั่วไป

 

ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
IELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๗๙
TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๕o
TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๑๓
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๘o
MU GRAD PLUS คะแนนไม่ต่ำกว่า ๙o
CU-TEP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๗๕
TU-GET (Computer Based) คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๕o
TU-GET (Computer Based) คะแนนไม่ต่ำกว่า ๘o
*** ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร ***

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. งานสอน
  2. งานควบคุมวิทยานิพนธ์
  3. การวิจัย
  4. งานบริการวิชาการแก่สังคม
  5. งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หลักเกณฑ์การคัดเลือก

หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก     ๑. สอบสอนเป็นภาษาอังกฤษ

                                            ๒. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

อัตราเงินเดือน                          ๓๒,๔๕o บาท

 

สวัสดิการด้านสุขภาพ               การประกันสังคมและสวัสดิการมหาวิทยาลัย