ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน คณะ ICT ศาลายา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา
           ๓.๒ สำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
           ๓.๔ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๕ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓o เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๑o พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖
 

อาจารย์ ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖


ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา(งานพัฒนาวิชกาารและหลักสูตร) จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน คณะ ICT ศาลายา
อายุไม่เกิน ๓๕ ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ ด้านการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ด้านการฟัง พูด อ่าน และการเขียน ในระดับดีขึ้นไป

๒. มีความละเอียดรอบคอบในการสื่อสาร สามารถให้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้อง เหมาะสม

๓. ทักษะการประสานงาน สามารถประสานงานกับบุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาได้เป็นอย่างดี

๔. มีความสามารถในการวางแผนการทำงานประจำ และ/หรือการจัดทำโครงการต่าง ๆ ประจำปีที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่ได้ และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญได้

๕. หากมีประสบการณ์ด้านวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฑุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
IELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๙
TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๙o
TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๙o
TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔oo
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๖
MU GRAD PLUS คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔o
MU ELT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๖
*** ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร ***

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านหลักสูตรของคณะฯ ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัย เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และที่เกี่ยวข้อง

๒. ปฏิบัติงานด้านสหกิจศึกษา และการฝึกงานของนักศึกษา

๓. ปฏิบัติงานด้านการประสานงานกับอาจารย์สอนภาษาต่างประเทศ

๔. ปฏิบัติงานการจัดทำ ดำเนินการโครงการประจำปีที่เกี่ยวข้อง และ/หรือประสานโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ

๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

๑. คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น

๒. สอบข้อเขียน

๓. สอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

๑. อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรี และพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์การทำงานของผู้สมัคร

๒. สิทธิประโยชน์และสวัสดิการเป็นไปตามมหาวิทยาลัยมหิดล และของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร