ประกาศสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา
           ๓.๒ สำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
           ๓.๔ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๕ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓o มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์
ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖


ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร) จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
อายุไม่เกิน ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ -
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมสำเร็จรูป และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป (Microsoft Word, Excel, PowerPoint)
 4. มีความรู้ในการใช้/เขียนโปรแกรม PHP, HTML, JavaScript และสามารถเขียน ปรับปรุง Website และ Application
 5. มีความรู้ และเข้าใจในเรื่องการจัดทำฐานข้อมูลในระบบโปรแกรมต่างๆ สามารถใช้คำสั่งฐานข้อมูล MySQL, SQL Server และอื่นๆ ได้
 6. มีทักษะในการสื่อสาร มีจิตบริการ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน สามารถทำงานเป็นทีม และการประสานงานร่วมกับผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ ได้เป็นอย่างดี
 7. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมีผลการสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า ๔oo คะแนน หรือผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖o และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
หมายเหตุ : ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณีตำแหน่งงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการสารสนเทศ วิศวกร (ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ) นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูล วิศวกรข้อมูล นักวิชาการธรรมาภิบาลข้อมูล ให้ได้รับยกเว้นการใช้คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษในขั้นตอนการรับสมัคร
ทั้งนี้ หากผู้สมัครได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จะต้องยื่นผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ ดังนี้
IELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๙
TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๙o
TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๙o
TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔oo
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๖
MU GRAD PLUS คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔o
MU ELT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๖
หรือต้องผ่านหลักสูตรการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ภายในระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่บรรจุ
ในกรณีที่ยื่นคะแนนก่อนการสมัครผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 1. ศึกษารวบรวมความต้องการเพื่อนำมาวิเคราะห์และออกแบบระบบงานหรือโปรแกรมเพื่อสนับสนุนและ     เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
 2. ออกแบบ พัฒนาระบบและบริหารจัดการฐานข้อมูลของหน่วยงาน
 3. ดูแล รับผิดชอบ แก้ไขปัญหาเบื้องต้น และให้คำแนะนำเกี่ยวข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล Server และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน
 4. ดูแล แก้ไขปัญหาและปรับปรุงระบบโปรแกรมของหน่วยงาน
 5. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ ออกแบบพัฒนา และปรับปรุงระบบงานในหน่วยงาน
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย
หลักเกณฑ์การคัดเลือก

๑. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการ

๒. สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

ตามคุณวุฒิปริญญาตรีเริ่มต้นที่อัตราเงินเดือน ๒o,o๙o บาท

ขึ้นอยู่กับความรู้ และประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่