ประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน ๓ อัตรา ปฏิบัติงาน งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา
           ๓.๒ สำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
           ๓.๔ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๕ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
 

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล)
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖


ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน ๓ อัตรา
หน่วยงาน งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
อายุไม่เกิน ๔o ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ -
คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. ได้รับคุณวุฒิตามที่ระบุในลักษณะงาน (การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน)
๒. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.๘ หรือ ส.ด.๔๓ ด้วย)
๓. อายุไม่เกิน ๔o ปีนับถึงวันรับสมัคร
๔. มีทักษะคอมพิวเตอร์ Microsoft Office, Graphic
๕. รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้
๖. มีมนุษยสัมพันธ์ และทักษะในการติดต่อประสานงานสูง
๗. สามารถทำงานเป็นทีม และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
๘. มีทัศนคติในการทำงานแบบเชิงรุก
๙. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๕๓

ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
IELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๙
TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๙o
TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๙o
TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔oo
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๖
MU GRAD PLUS คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔o
MU ELT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๖
*** ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร ***

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ด้านบริหารจัดการหลักสูตร ปฏิบัติงานที่ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน ๑ อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรี/โท ทุกสาขา หากจบด้านการศึกษา, คณิตศาสตร์, สถิติ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๑. สนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาโท-เอกของคณะตามเกณฑ์ AUN-QA
๒. สนับสนุนและพัฒนากระบวนการเรียนการสอน เช่น จัดทำสื่อการสอน, การประชาสัมพันธ์, e-learning, e-survey, e-meeting
๓. ติดต่อประสานงาน เช่น ประสานงานกับคู่ความร่วมมือ, ประชาสัมพันธ์หลักสูตร, ติดต่อประสานงานกับนักศึกษา, ศิษย์เก่า อาจารย์, นายจ้าง, จัดกิจกรรม Soft Skill
๔. ปฏิบัติงานด้านทั่วไป เช่น ร่างหนังสือโต้ตอบ, แปลเอกสาร, เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม, ดูแลการประชุม บันทึกและทำรายงานการประชุมด้านการศึกษา
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ด้านสารสนเทศ ๑ อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
๑. พัฒนาและเชื่อมโยงฐานระบบข้อมูลนักศึกษาบัณฑิตศึกษาและแพทย์เฉพาะทาง รวมถึงตรวจสอบ / อัพเดทข้อมูลด้านการศึกษากับระบบฐานข้อมูลหน่วยงานต่างๆ เช่น SiCMS, GRAD-MIS, Rexx  เป็นต้น
๒. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการรายงานผลของหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา เช่น MUKPI, SiKPI, BI-BPS, QA ในรูปแบบ Dashboard ต่างๆ
๓. บริการข้อมูลสารสนเทศสำหรับหลักสูตรระดับหลังปริญญา
๔. ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์งานการศึกษาระดับหลังปริญญา (www.sirirajgrad.com) และข้อมูลศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา
๕. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ด้านพัฒนาหลักสูตร ๑ อัตรา คุณวุฒิปริญญาโท ทุกสาขา
๑. บริหารจัดการและประสานงานด้านการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ เช่น การจัดทําหลักสูตรใหม่ การปรับปรุงหลักสูตร การติดตามข้อมูลในระบบ CHECO เป็นต้น
๒. บริหารจัดการโครงการเพื่อส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและกำกับดูแลสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
๓. บริหารจัดการโครงการด้านศิษย์เก่าบัณฑิตศึกษา
๔. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

ข้อเขียน : ทักษะเฉพาะด้าน, ภาษาอังกฤษ
ปฏิบัติ : Excel, Powerpoint
สัมภาษณ์

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

๑. เงินเดือนคุณวุฒิปริญญาตรี ๒o,o๙o บาท / คุณวุฒิปริญญาโท ๒๓,๔๔o บาท 
๒. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
๓. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
๔. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
๕. การตรวจสุขภาพประจำปี
๖. ทำงานสัปดาห์ละ ๕ วัน
๗. ทุนการศึกษา / ฝึกอบรม
๘. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
๙. รถรับ-ส่งบุคคลากร
๑o. ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช
๑๑. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
๑๒. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๓. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
๑๔. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี ๑o วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
๑๕. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
๑๖. สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินสิทธิ
๑๗. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
๑๘. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
๑๙. เงินชดเชยเมื่อเกษียณ