ประกาศวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน วิทยาลัยศาสนศึกษา วิทยาลัยศาสนศึกษา

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา
           ๓.๒ สำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๓ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๔ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒o พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
 

(อาจารย์ ดร.พิบูลย์ ชุมพลไพศาล)
คณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖


ตำแหน่ง ช่างเทคนิค จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน วิทยาลัยศาสนศึกษา
อายุไม่เกิน ๔๕ ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า, สาขาเครื่องกล, สาขาโยธา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความรู้ความสามารถในงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ที่เกิดจาก Software Hardweare และ Network ให้ใช้งานได้อย่างปกติ มีประสิทธิภาพ
 3. มีความรู้ความสามารถในการควบคุม ตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ
 4. มีทักษะในการเรียนรู้ ขยัน อดทนและมีใจรักงานบริการ
 5. หากมีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบสาธารณูปโภคของอาคาร จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

งานด้านช่างเทคนิค

 1. ควบคุม ตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า ระบบประปา เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ วัสดุครุภัณฑ์อื่นๆในความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดความปลอดภัย และความพร้อมในการใช้งาน
 2. ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในอาคาร ตามแผนงานการทำงาน
 3. ตรวจสอบ ซ่อมแซมแก้ไขระบบสาธารณูปโภคต่างๆตามที่ได้รับแจ้ง
 4. จัดทำรายงาน แผนงานและบันทึกการตรวจสอบ หรือบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมาย
 5. จัดทำรูปแบบรายงานสิ่งก่อสร้าง พร้อมประมาณราคา และควบคุมปรับปรุงสิ่งก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย

งานด้านเครือข่ายสารสนเทศ 

 1. ติดตั้ง ดูแล แก้ไขปัญหา ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ที่เกิดจาก Software Hardweare และ Network ให้ใช้งานได้อย่างปกติ มีประสิทธิภาพ
 2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หลักเกณฑ์การคัดเลือก
 • คัดเลือกจากใบสมัคร
 • สอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์
อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ
 • อัตราเงินเดือนวุฒิขั้นต่ำประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เดือนละ ๙,๔oo บาท
 • อัตราเงินเดือนวุฒิขั้นต่ำประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เดือนละ ๑๑,๕oo บาท เพิ่มค่าครองชีพ ๗๘๕ บาท
 • กองทุนประกันสังคม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด