ประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา
           ๓.๒ สำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
           ๓.๔ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๕ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
 

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล)
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖


ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์(สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น) จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
อายุไม่เกิน ๓๕ ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ หากมีประสบการณ์ด้าน งานสังคมสงเคราะห์ด้านการช่วยเหลือ บำบัดรักษาเด็กที่ถูกทารุณกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี-โท ในสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ***การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน
๒. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.๘ หรือ ส.ด.๔๓ ด้วย)
๓. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๕๓

ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
IELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๙
TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๙o
TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๙o
TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔oo
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๖
MU GRAD PLUS คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔o
MU ELT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๖
*** ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร ***

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. ประเมินผู้ปกครองเด็กที่ถูกทารุณกรรม
๒. สัมภาษณ์เด็กที่ถูกทารุณกรรมและร่วมสอบปากคำ
๓. เยี่ยมบ้าน เยี่ยมโรงเรียน และประเมินความปลอดภัยของครอบครัวและชุมชน
๔. รายงานและประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก
๕. จัดการประชุมทีมสหวิชาชีพ เพื่อวางแผนการคุ้มครองเด็ก
๖. ร่วมฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านกุมารเวชศาสตร์ จิตเวชศาสตร์ และจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
๗. ฝึกอบรมนักสังคมสงเคราะห์ พนักงานเจ้าหน้าที่ และบุคลากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็ก
๘. ให้การช่วยเหลือฟื้นฟูจิตใจ / ทำจิตบำบัด เด็กที่ถูกทารุณกรรม
๙. ให้การช่วยเหลือทางสังคมสงเคราะห์แก่ครอบครัว
๑o. ร่วมพัฒนางานการช่วยเหลือเด็กที่ถูกทารุณกรรมของโรงพยาบาลศิริราช
๑๑. สัมภาษณ์และให้ข้อมูลผู้ป่วยเบื้องต้น  (intake)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

สัมภาษณ์

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

๑. เงินเดือนคุณวุฒิปริญญาตรี ๒o,o๙o บาท / คุณวุฒิปริญญาโท ๒๓,๔๔o บาท 
๒. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
๓. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
๔. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
๕. การตรวจสุขภาพประจำปี
๖. ทำงานสัปดาห์ละ ๕ วัน
๗. ทุนการศึกษา / ฝึกอบรม
๘. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
๙. รถรับ-ส่งบุคคลากร
๑o. ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช
๑๑. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
๑๒. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๓. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
๑๔. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี ๑o วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
๑๕. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
๑๖. สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินสิทธิ
๑๗. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
๑๘. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
๑๙. เงินชดเชยเมื่อเกษียณ