ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๒ อัตรา ปฏิบัติงาน หน่วยรักษาความปลอดภัยเเละจราจร งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม สำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา
           ๓.๒ สำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๓ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๔ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
 

ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายเเพทย์ ทันตเเพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ
คณบดีคณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖


ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๒ อัตรา
หน่วยงาน หน่วยรักษาความปลอดภัยเเละจราจร งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม สำนักงานคณบดี
อายุไม่เกิน ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ หากสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และมีประสบการณ์การทำงานด้านการบริการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. คุณวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) -มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

๒. เพศชาย

๓. บุคลิกภาพดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง และสามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้

๔. หากสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และมีประสบการณ์การทำงานด้านการบริการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. กำกับ ดูแล และควบคุมความปลอดภัยภายในบริเวณพื้นที่ของคณะทันตแพทยศาสตร์

๒. การตรวจตราในพื้นที่ด้วยกล้องวงจรปิด และการลาดตระเวนตรวจสอบความเรียบร้อยในจุดตรวจที่กำหนด
๓. การบริหารจัดการการจราจรภายในบริเวณพื้นที่ของคณะทันตแพทยศาสตร์

๔. สนับสนุนงานด้านการป้องกัน และระงับอัคคีภัยของคณะทันตแพทยศาสตร์ในทุกรูปแบบ

๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

สอบสัมภาษณ์, การทดสอบสมรรถนะทางร่างกาย, ทดลองปฏิบัติงาน ๒ วัน (โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน)

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

อัตราเงินเดือน                      ๘,๖๙o  บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ๑,๕oo บาท

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์      

-การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)

- รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว  (กรณีปฎิบัติงานไม่ต่ำกว่า ๖ เดือน)

- ตรวจสุขภาพประจำปี

 - ประกันสุขภาพกลุ่ม

-  เงินเพิ่มพิเศษจากผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว (กรณีปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๑ ปี)

- ฯลฯ