ประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา
           ๓.๒ สำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
           ๓.๔ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๕ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
 

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล)
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
อายุไม่เกิน ๔o ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ หากมีประสบการณ์ด้าน การพัฒนาคุณภาพ การจัดทำแผนกลยุทธ์ หรือบริหารโครงการ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาสถิติศาสตร์ สถิติประยุกต์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน)
๒. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.๘ หรือ ส.ด.๔๓ ด้วย)
๓. อายุไม่เกิน ๔o ปี
๔. มีความรู้ด้านการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ การประยุกต์ใช้เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ TQA WFME และ AUNQA 
๕. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๕๓

ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
IELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๙
TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๙o
TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๙o
TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔oo
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๖
MU GRAD PLUS คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔o
MU ELT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๖
*** ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร ***

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. ดำเนินการประสานงานผู้เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานประจำปีของภาควิชา
๒. ดำเนินการตรวจสอบ ติดตาม และรายงานผลการพัฒนาอาจารย์ด้านการศึกษา (CPD)
๓. ดำเนินการรวบรวม วิเคราะห์ผลการดำเนินการของภาควิชา และจัดทำนำเสนอรายงานต่อผู้บริหารภาควิชาฯ เพื่อการพัฒนาคุณภาพ เช่น รายงานอุบัติการณ์ ตัวชี้วัดของภาควิชาตาม Logic Model แบบสอบถามความพึงพอใจและความผูกพัน เป็นต้น
๔. สนับสนุนการจัดการความรู้ในภาควิชา เช่น การจัด KM ภาควิชา และการสนับสนุนการทำเอกสารคุณภาพในภาควิชา
๕. ดำเนินการสนับสนุนการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ การติดตามแผน-ผล วิเคราะห์และรายงานความสำเร็จตามแผนต่อ ผู้บริหารภาควิชาฯ
๖. ประสานงานการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับภาควิชาฯ ติดตาม และนำเสนอรายงานต่อผู้บริหารภาควิชาฯ
๗. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ทั้งระดับคณะฯ มหาวิทยาลัย และสมาคม/ราชวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อการรับการเตรวจประเมินคุณภาพตามมาตรฐานต่างๆ เช่น การเยี่ยมสำรวจภายใน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน AUNQA และ WFME
๘. ดำเนินการด้านการสนับสนุนการศึกษาของภาควิชาฯ เช่น ห้องสมุด การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น
๙. ดำเนินการประสานงานการจัด Interdepartmental Conference และ Medical Conference
๑o. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักเกณฑ์การคัดเลือก
อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

สอบข้อเขียน : การพัฒนาคุณภาพ การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล
สอบปฏิบัติ : การใช้โปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สอบสัมภาษณ์