ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา
           ๓.๒ สำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
           ๓.๔ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๕ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓o พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๓o พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖
 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ
รองอธิการบดี
ปฏิบัติหน้าที่แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติงานด้าน Cyber Security) จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
อายุไม่เกิน ๔๕ ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ ตามเอกสารแนบ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน ๔๕ ปี หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น
 2. สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้าน Cyber Security หรือ ผ่านการอบรมด้าน Cyber Security และมีใบประกาศนียบัตรรับรอง
  การอบรม (Certificate)
 4. มีประสบการณ์ในการดูแลและแก้ไขปัญหาความปลอดภัยด้าน Cyber Security ได้เป็นอย่างดี
 5. สามารถเรียนรู้ระบบงานและพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
หมายเหตุ : ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณีตำแหน่งงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการสารสนเทศ วิศวกร (ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ) นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูล วิศวกรข้อมูล นักวิชาการธรรมาภิบาลข้อมูล ให้ได้รับยกเว้นการใช้คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษในขั้นตอนการรับสมัคร
ทั้งนี้ หากผู้สมัครได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จะต้องยื่นผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ ดังนี้
IELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๙
TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๙o
TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๙o
TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔oo
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๖
MU GRAD PLUS คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔o
MU ELT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๖
หรือต้องผ่านหลักสูตรการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ภายในระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่บรรจุ
ในกรณีที่ยื่นคะแนนก่อนการสมัครผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 1. ตรวจสอบ และเฝ้าระวังการโจมตีทางไซเบอร์
 2. ตรวจสอบ และแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของระบบต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 3. ติดต่อประสานงานแจ้งเหตุด้าน Cyber Security กับส่วนงานต่าง ๆ
 4. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายตามความความสามารถ
 5. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ และสามารถทำงานล่วงเวลาตามที่ได้รับมอบหมายได้
 6. สามารถปฏิบัติงานในวันหยุด หรือนอกเวลาได้ (มีค่าตอบแทน OT)
 7. สามารถติดต่อได้ ๒๔ ชั่วโมง
หลักเกณฑ์การคัดเลือก

พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อสอบวิชาความรู้ทั่วไป สอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง และสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ
 1. คุณวุฒิปริญญาตรี ๒o,o๙o บาท
 2. ประกันสังคม
 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 4. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล 
 5. ตรวจสุขภาพประจำปี
 6. บริการรถรับ – ส่งบุคลากร (Shuttle BUS)
 7. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว 
 8. สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
 9. สวัสดิการสำหรับบุคลากรสำนักงานอธิการบดี
 10. สิทธิการลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่น ๆ ตามประกาศ
 11. สินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 12. สวัสดิการอาคารชุดพักอาศัย
 13. เงินชดเชย
 14. ฌาปนกิจสงเคราะห์ (ช.พ.ค.)
 15. OP Fitness และ ศูนย์กีฬาภายในมหาวิทยาลัย
 16. ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
 17. มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามเงื่อนไขของประกาศที่เกี่ยวข้อง