ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่งพี่เลี้ยง จำนวน ๔ อัตรา ปฏิบัติงาน สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา
           ๓.๒ สำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๓ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๔ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖
 

นางสาวอนุชิรดา เฮ้ารัง
หัวหน้างานบริหารทุนมนุษย์
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖


ตำแหน่ง พี่เลี้ยง(ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย) จำนวน ๔ อัตรา
หน่วยงาน สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
อายุไม่เกิน ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ -
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- น้ำหนักไม่เกิน ๖๕ กิโลกรัม และไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
- มีประสบการณ์ในการดูแลเด็กอายุ ๓ เดือน - ๓ ปี ๖ เดือนอย่างน้อย ๒ ปี
- มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมหรือกระตุ้นพัฒนาการเด็กอายุ ๓ เดือน - ๓ ปี ๖ เดือน
- สามารถคิด/ทำกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กอายุ ๓ เดือน - ๓ ปี ๖ เดือนได้ ไม่ติดกรอบการเรียนการสอนรูปแบบวิชาการ สามารถจัดรูปแบบกิจกรรมแบบบูรณาการได้
- มีความกระตือรือร้นและสามารถพัฒนาตนเองได้
- หากผ่านการอบรมเกี่ยวกับการดูเด็กหรือพัฒนาการเด็กจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ดี
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. ๑.๑ ปฏิบัติหน้าที่ต่อกิจวัตรประจำวันของเด็กพร้อมประเมินผลการดูแลรายวัน

    ๑.๒ ทักทาย โอบกอตเต็กด้วยความนุ่มนวล อ่อนโยน

    ๑.๓ ตูแลเรื่องความสะอาตร่างกาย ได้แก่ ล้างหน้า อาบน้ำ แปรงฟัน

   ๑.๔ ดูแลเรื่องขับถ่ายของเด็ก ล้างกัน เปลี่ยนผ้าอ้อม

   ๑.๕ ให้นมและอาหารที่เหมาะสมกับวัย

   ๑.๖ เล่นกับเต็ก พร้อมสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกหรือการเจ็บป่วย

   ๑.๗ ร้องเพลง เล่านิทาน อ่านหนังสือนิทานให้เด็กฟัง

   ๑.๘ ติดตามและลงบันทึกสุขภาพและประวัติวัคชีน

   ๑.๙ ให้อาหารว่าง ให้พักผ่อน นอนหลับ

   ๑.๑o ประเมินความเจ็บป่วยเบื้องต้น และตรวจร่างกายเด็กเบื้องตัน บันทึก และทำรายงานประจำวันเพื่อส่งต่อข้อมูลแก่พยาบาลประจำศูนย์

   ๑.๑๑ บริหารจัดการพัสดุ เวชภัณฑ์ ภายในหน่วยงานให้เพียงพอต่อการใช้งาน

   ๑.๑๒ บริหารจัดการผ้าภายในหน่วยให้เพียงพอต่อการใช้งานในแต่ละสัปดาห์

   ๑.๑๓ ร่วมวางแผน และประชุมเกี่ยวกับอาหารตามวัยกับนักโภชนาการประจำทุกเดือน

   ๑.๑๔ จัดทำรายงานกิจวัตรประจำวันรายสัปดาห์ และรายเดือนให้แก่ผู้รับบริการ รวมถึงประเมินภาวะความผิดปกติ

๒. ส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้เหมาะสมกับวัย ช่วยให้เต็กเกิดการเรียนรู้และทักษะครบ ๔ ด้าน

๓. ปฏิบัติต่อเต็กด้วยคำพูดและวิธีการที่อ่อนโยน เช่น โอบกอต พูดคุย หยอกล้อ ไม่ใช้วิธีการขู่บังคับ

๔. สังเกต ประเมินและบันทึกการเจริญเติบโตพฤติกรรม พัฒนาการด้านต่างๆของเด็ก ผ่านเครื่องมือ DSPM และ Growth Chart

๕. เฝ้าระวังความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเต็ก และเขียนรายงานตามแบบฟอร์มตามมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเต็กปฐมวัย

๖. ประเมิน จัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมกับพัฒนาการเด็ก

๗. คิดสื่อพัฒนาการและวางแผนการสอนร่วมกับครูปฐมวัย ในแต่ละวันและทุกกิจกรรมวันสำคัญ ตามวัตถุประสงค์แผนการสอน

๘. จัดทำเอกสารรายงานภายในหน่วยงานและ นอกหน่วยงานได้

๙. ดูแลและบริหารจัดการงานในเด็กแต่ละช่วงวัยที่ได้รับมอบหมาย โดยทำหน้าที่เป็นหัวหน้าห้อง สลับกันทุก ๓ เดือน

 

หลักเกณฑ์การคัดเลือก
 • สอบสัมภาษณ์
 • สอบภาคปฏิบัติ  ๓  วัน
อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ
 • เงินเดือน คุณวุฒิ ปวส. ๑๕,๔oo บาท  

สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

 • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
 • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี) 
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
 • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
 • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี ๑o วัน / ปี (สะสมได้)
 • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
 • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
 • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)