ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน สาขาวิชาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา
           ๓.๒ สำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
           ๓.๔ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๕ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓o กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖
 

นางสาวนรา เปาอินทร์
รองคณบดีฝ่ายบริหารทุนมนุษย์
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน สาขาวิชาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์
อายุไม่เกิน ๓๕ ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี นับถึงวันที่สมัคร (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว) 
 • คุณวุฒิปริญญาตรี (ต้องแนบเอกสารคุณวุฒิตามประกาศ หากไม่ปรากฏหลักฐานจะถือว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วน) 
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ (Word Excel Powerpoint)
 • มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า ๔oo คะแนน หรือ MU GRAD TEST ไม่น้อยกว่า ๓๖  คะแนน  (กรุณาแนบผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่สมัครด้วย)
 • บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานต่างๆ ได้ดี
 • ปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา  และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
IELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๙
TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๙o
TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๙o
TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔oo
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๖
MU GRAD PLUS คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔o
MU ELT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๖
*** ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร ***

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑.ดำเนินงานหลักสูตร

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกตจวิทยา  
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรตจศัลยศาสตร์และเลเซอร์ 

      โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 • การรับสมัคร การสัมภาษณ์ โดยประสานงานร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย
 • จัดทำตารางการเรียนการสอนพร้อมจัดหาห้องเรียนและ ประสานงานวิทยากร
 • จัดทำและประสานงานเรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนแก่วิทยากร ตลอดปีการศึกษา
 • เป็นผู้ช่วยอาจารย์ประจำวิชาในการจัดทำ มคอ.๓ – ๗ ทุกภาคการศึกษา
 • จัดทำและรวบรวมแบบประเมินต่าง ๆ ของนักศึกษา พร้อมทั้งสรุปผลการประเมิน
 • รวบรวมข้อสอบ, จัดเตรียมการสอบ,รวบรวมคะแนนสอบ และแจ้งผลการศึกษาแก่บัณฑิตวิทยาลัย ทาง Online พร้อมทั้งแจ้งนักศึกษา ทุกภาคการศึกษา
 • ประสานและดำเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์,อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมสารนิพนธ์,กรรมการสอบโครงร่างสารนิพนธ์,กรรมการสอบสารนิพนธ์และกรรมการสอบประมวลความรู้ของนักศึกษา
 • ดำเนินการและประสานงานด้านงานวิจัยของนักศึกษาในหลักสูตรฯ
 • จัดเตรียมและดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมและการสอบต่าง ๆ ของหลักสูตรฯ พร้อมทั้งดำเนินการเรื่องการจัดเตรียมอาหารให้ผู้เข้าร่วมประชุม    

๒. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

- สอบสัมภาษณ์

- สอบการปฏิบัติงาน ๓ วัน

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

เงินเดือน 

 • คุณวุฒิปริญญาตรี  ๒o,o๙o บาท
 • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

 • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
 • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
 • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
 • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี ๑o วัน / ปี (สะสมได้)
 • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
 • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
 • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)