ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา
           ๓.๒ สำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
           ๓.๔ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๕ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
 

นางสาวอนุชิรดา เฮ้ารัง
หัวหน้างานบริหารทุนมนุษย์
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖


ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา) จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี)
อายุไม่เกิน ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ ประสบการณ์ ๓ ปีขึ้นไป
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาวิทยาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่จำกัดเพศ (กรณีเพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
 • สนใจงานสื่อการสอนทางการแพทย์แบบ Interactive Game ๒D ๓D AR VR
 • มีใจรักการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทั้งรูปแบบ Web base และ Application base ทั้ง IOS และ Android
 • สามารเขียนโปรแกรมด้วย C#, C++, Java, Javascript, Html
 • สามารถใช้เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม เช่น Unity game engine, Xcode, Blender หรือเครื่องมือที่เกี่ยวข้องได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงความคิดเห็น
ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
IELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๙
TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๙o
TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๙o
TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔oo
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๖
MU GRAD PLUS คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔o
MU ELT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๖
*** ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร ***

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. เขียนโปรแกรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ประเภท Interactive game ด้วย Unity game engine

๒. วิเคราะห์และจัดทำเอกสารการออกแบบโปรแกรม เพื่อกำหนดคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

๓. ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของสื่อการเรียนการสอนที่พัฒนาให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ

๔. มีส่วนร่วมในการออกแบบสื่อการเรียนการสอนและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หลักเกณฑ์การคัดเลือก
 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • สอบปฏิบัติ ๓ วัน
อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

เงินเดือน 

คุณวุฒิปริญญาตรี   ๒o,o๙o  บาท

คุณวุฒิปริญญาโท   ๒๓,๔๔o  บาท

(หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ)

 

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

 • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
 • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
 • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
 • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี ๑o วัน / ปี (สะสมได้)
 • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
 • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
 • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)