ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา
           ๓.๒ สำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
           ๓.๔ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๕ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖
 

นางสาวอนุชิรดา เฮ้ารัง
หัวหน้างานบริหารทุนมนุษย์
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖


ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การกีฬา(ศูนย์กีฬาและนันทนาการ) จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี)
อายุไม่เกิน ๓๕ ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ หากมีประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. เพศชาย / หญิง  (ชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
๒. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา
๓. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office และใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้ดี
๔. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
IELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๙
TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๙o
TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๙o
TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔oo
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๖
MU GRAD PLUS คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔o
MU ELT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๖
*** ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร ***

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

งานด้านการบริการผู้ใช้บริการศูนย์กีฬาฯ

-ประเมินประวัติสุขภาพ และคัดกรองความเสี่ยง

-ทดสอบ และประเมินสมรรถภาพทางกาย

-ออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกาย และเล่นกีฬา และเป็นผู้นำกิจกรรมออกกำลังกายกลุ่ม

-ให้คำปรึกษาการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมกับแต่ละบุคคล

-ดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการในพื้นที่ต่างๆ

งานด้านจัดการโครงการและกิจกรรมพิเศษเพื่อบุคลากรคณะฯ

-ดำเนินการโครงการเพื่อเป็นการจัดสวัสดิการด้านกีฬาและการออกกำลังกายให้กับบุคลากร

งานด้านการบริหารจัดการ

-การรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา และแนวทางการพัฒนางาน

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

๑. สอบสัมภาษณ์
๒. สอบคอมพิวเตอร์ 
๓. สอบการปฏิบัติ ๓ วัน

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

เงินเดือน

 • เงินเดือน   ๒o,o๙o  บาท
 • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ

สวัสดิการ

 • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) Flexible Benefit
  -  ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  -  ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  -  สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสาบันการเงิน
 • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี ๑o วัน / ปี  (สะสมได้)
 • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
 • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
 • กิจกรรมสันทนาการ งานปีใหม่ งานกีฬาสี
 • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)