ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน หน่วยบริหารวัสดุคงคลัง งานบริหารพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา
           ๓.๒ สำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๓ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๔ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
 

นางสาวนรา เปาอินทร์
รองคณบดีฝ่ายบริหารทุนมนุษย์
ปฏิบัติหน้าที่แทน คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖


ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน หน่วยบริหารวัสดุคงคลัง งานบริหารพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ สำนักงานคณบดี
อายุไม่เกิน ๓๕ ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุไม่เกิน ๓๕ ปี (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.๘ หรือ ส.ด.๔๓ ด้วย)
 • คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทุกสาขาวิชา (ต้องแนบเอกสารคุณวุฒิตามประกาศ หากไม่ปรากฏหลักฐานจะถือว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วน)
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

งานด้านบริหารคลัง

 • จัดส่ง วัสดุ ตามแผนดำเนินงานส่งมอบให้กับกวดวิชา/หน่วยงาน
 • ประสานการรับวัสดุจาก vender
 • รับ - ส่ง เอกสารของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความรวดเร็ว  
 • ตรวจนับ และตรวจสอบวัสดุคงคลัง 
 • ตรวจรับวัสดุเข้าคลัง 
 • ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุทั่วไป 

งานด้านเอกสาร

 • งานเก็บรวบรวมใบเบิก ส่งวัสดุ
 • งานเก็บรักษา ยืม ทำหลายเอกสาร
 • งานร่างโต้ตอบหนังสือ ทั้งภายใน และภายนอกคณะฯ
 • งานการทำสำเนาหนังสือ เช่สน ถ่ายเอกสาร

งานประชุม

 • การจัดสถานที่ และอาหารในการประชุม
 • จัดทำหนังสือเชิญประชุม และเชิญประชุม
 • จัดเตรียมเอกสารในการประชุม
 • จัดส่งรายงานการประชุม

งานพัสดุ

 • งานประสานการดูแลวัสดุกับจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประสานกับบริษัท / ห้าง / ร้าน เพื่อตามวัสดุ กรณีเร่งด่วน
 • ปริมาณยอดการจ่ายวัสดุงานช่าง เพื่อให้จัดซื้อคำนวนยอดสั่งซื้อ

งานรายงานผลการดำเนินงาน

 • ร่วมรายงานผลการดำเนินงานของงานบริหารพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ  ประจำปีรายงานยอดคงเหลือวัสดุ งานช่าง ประจำเดือน

งานอื่นๆ

 • ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา   
หลักเกณฑ์การคัดเลือก
 • สอบสัมภาษณ์
 • สอบปฏิบัติ
อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ

 • เงินเดือน คุณวุฒิ ปวช. ๑๒,๕๙o บาท
 • เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ๖๙๕ บาท

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

 • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
 • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
 • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
 • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี ๑o วัน / ปี (สะสมได้)
 • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
 • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
 • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)