ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา
           ๓.๒ สำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
           ๓.๔ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๕ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
 

นางสาวอนุชิรดา เฮ้ารัง
หัวหน้างานบริหารทุนมนุษย์
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖


ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
อายุไม่เกิน ๓๕ ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ ประสบการณ์ ๑ ปีขึ้นไป
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
 • คุณวุฒิปริญญาตรี สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
 • หากมีใบประกอบวิชาชีพจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
IELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๙
TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๙o
TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๙o
TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔oo
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๖
MU GRAD PLUS คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔o
MU ELT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๖
*** ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร ***

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. งานบริการผู้ป่วย

๑.๑ ด้านการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์

- การให้บริการสังคมสงเคราะห์แก่กลุ่มเป้าหมายตามมาตรฐานวิชาชีพ กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยกลุ่มเฉพาะ ได้แก่ Child Abuse ผู้ป่วยถูกทารุณกรรม Child protection ผู้ป่วยมะเร็ง/palliative ผู้พิการ ผู้ป่วยจิตเวช กลุ่มเสี่ยงมารดาและทารกแรกเกิด เด็กคลอดก่อนกำหนด ตั้งครรภ์ไม่พร้อม เด็กโรคระบบประสาทและไขสันหลัง เป็นต้น โรคระบาด ผู้ป่วยสถานสงเคราะห์ ผู้ป่วยต่างชาติ/ต่างด้าว Nonresident ผู้ป่วยไม่ทราบชื่อไม่ทราบนามสกุล เป็นต้น และผู้ป่วยที่มีปัญหาทางสังคมเศรษฐกิจ

- การดูแลผู้ป่วยแบบร่วมมือร่วมใจ ระหว่างวิชาชีพเพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพและสังคม อารมณ์ จิตใจของผู้ป่วยได้ครบถ้วน

- การจัดการทรัพยากรและการประสานงาน

- การสื่อสารข้อมูลแก่ผู้ป่วยและทีมสุขภาพ

- การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาทางสังคมที่ชับซ้อนของผู้ป่วย

- ให้บริการงานสังคมสงเคราะห์ตามมาตรฐานแก่กลุ่มเป้าหมาย

ในกรณียุ่งยากชับซ้อนการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสียง หรือกลุ่มเฉพาะรวมถึงการคัดกรอง การประเมินแรกรับ ประเมินปัญหาทางสังคมและความต้องการ การประเมิน ความพร้อมของครอบครัวใน การดูแล การสัมภาษณ์ คันหาข้อเท็จจริง การช่วยเหลือและ การดูแลต่อเนื่อง การติดตามและประเมินผล

- การจัดการรายกรณีทางสังคมสงเคราะห์ การให้คำปรึกษาทางเลือก เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการทางเลือกอื่นๆ

- การบำบัดทางสังคมของผู้ป่วย

* รายบุคคล

* รายกลุ่ม

* รายครอบครัว

-การให้คำปรึกษา เพื่อการเสริมสร้างศักยภาพและฟื้นฟูจิตใจ

- บันทึกข้อมูลผู้ใช้บริการ

- บันทึกและรวบรวมสถิติการให้บริการ

๑.๒ ด้านการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์กับสวัสดิการคนพิการ

- การให้คำปรึกษาแนะนำการเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐานของผู้พิการกรณีจดทะเบียนคนพิการ การขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ และการขอเพิ่มสิทธิย่อยการรักษาประเภทคนพิการ

- การให้คำปรึกษา เพื่อการเสริมสร้างศักยภาพและฟื้นฟูจิตใจ

- การติดต่อจัดหาทรัพยากรและการประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้กับผู้ป่วย

๑.๓ ด้านการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ชุมชน

- การเยี่ยมบ้านร่วมกับทีมสหวิชาชีพทั้งหน่วยป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู และงานเวชศาสตร์ครอบครัว

- การให้บริการสังคมสงเคราะห์แก่กลุ่มเป้าหมายตามมาตรฐานวิชาชีพในชุมชน

- การปฏิบัติงานเชิงรุกในการให้ความรู้ทางสังคมสงเคราะห์และเฝ้าระวังการเกิดปัญหาสังคม

- การประสานความร่วมมือทั้งผู้นำชุมชน คนในชุมชน และครอบครอบในการดูแลผู้ป่วย

- การสร้างเครื่อข่ายในการบริการช่วยเหลือ ป้องกัน ฟื้นฟูในชุมชน

๓. หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

- การเข้ารวมประชุม อบรม สัมมนา วิชาการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานการเข้าร่วมประชุมคณะทำงานโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบตินทร์

- การเข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะทำงานต่างๆ ประชุม อบรม และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หลักเกณฑ์การคัดเลือก
 • สอบสัมภาษณ์
 • สอบปฏิบัติ ๓ วัน
อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ
 • เงินเดือน คุณวุฒิ ป.ตรี ขั้นต่ำ ๒o,o๙o บาท
 • ค่าวิชาชีพ ๑,ooo บาท
 • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

 • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
 • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
 • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
 • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี ๑o วัน / ปี (สะสมได้)
 • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
 • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
 • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)