ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา
           ๓.๒ สำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
           ๓.๔ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๕ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
 

รองศาสตราจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิงวลาสินี ศักดิ์คำดวง
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗


ตำแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์(สัตว์เคี้ยวเอื้อง) จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข
อายุไม่เกิน ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. เพศหญิง/ชาย (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)

๒. ตำแหน่ง อาจารย์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตเท่านั้น)

๓. ตำแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

๔. สามารถปฏิบัติงานที่วิทยาเขตกาญจนบุรีได้

๕. ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา

๖. มีความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ (อ่าน-พูด-ฟัง-เขียน) ในระดับดี/ดีมาก

ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
IELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๙
TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๙o
TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๙o
TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔oo
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๖
MU GRAD PLUS คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔o
MU ELT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๖
*** ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร ***

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. ด้านการเรียนการสอนในรายวิชาที่มีความเกี่ยวข้องกับสัตว์เคี้ยวเอื้อง การเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

๒. ด้านการวิจัย การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งทุนเพื่อผลิตผลงานวิจัยและวิชาการ

๓. ด้านการบริการวิชาการทั้งแก่วิชาชีพและประชาชนทั่วไป และการปฏิบัติงานคลินิกสัตว์เคี้ยวเอื้อง

๔. ด้านทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  และปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

- ทดสอบสอน นำเสนอผลงานด้านวิชาการ และสอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

๑. ตำแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์ ๒๗,๘๕o บาท

๒. ตำแหน่ง อาจารย์ ๔๑,ooo บาท หรือ ๔๒,๒๑o บาท (คุณวุฒิปริญญาสัตวแพทยศาสตร์

+ ปริญญาเอกในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากสถานศึกษาต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา

แคนาดา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น และ Asian Institute of

Technology)

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

- การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคมและสิทธิกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย)

- สวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ (เป็นไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

- ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม

- ตรวจสุขภาพประจำปี