ประกาศวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร วิทยาเขตกาญจนบุรี วิทยาเขตกาญจนบุรี

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา
           ๓.๒ สำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
           ๓.๔ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๕ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓o เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๒o มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์
รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗


ตำแหน่ง อาจารย์(ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร) จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร วิทยาเขตกาญจนบุรี
อายุไม่เกิน ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ -
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. เพศหญิงหรือชาย (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น)
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หากสำเร็จการศึกษาด้านพืชสวน ไม้ดอกไม้ประดับ ภูมิสถาปัตย์ การออกแบบจัดสวน หรือนวัตกรรมการเกษตรที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตพืชเศรษฐกิจเกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับ หรือนวัตกรรมการเกษตร
 4. สามารถสอนในรายวิชาทางด้านการผลิตพืชเศรษฐกิจ ไม้ดอกไม้ประดับ และการออกแบบจัดสวน หรือนวัตกรรมการเกษตร
 5. สามารถปฏิบัติงานเต็มเวลาที่วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล
 6. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคติดต่อร้ายแรง
ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
IELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๗๙
TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๕o
TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๑๓
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๘o
MU GRAD PLUS คะแนนไม่ต่ำกว่า ๙o
CU-TEP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๗๕
TU-GET (Computer Based) คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๕o
TU-GET (Computer Based) คะแนนไม่ต่ำกว่า ๘o
*** ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร ***

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • ด้านการเรียน การสอน
 • ด้านบริการวิชาการและวิจัย
 • ด้านอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หลักเกณฑ์การคัดเลือก
 • ทอดสอบความรู้ความสามารถด้านการสอน (ประมาณ ๑๕ นาที)
 • การสอบสัมภาษณ์
 • คณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือก
อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ
 • ตำแหน่งอาจารย์ อัตราเงินเดือน   ๔๑,๐๐๐  บาท   
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/กองทุนประกันสังคม/สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สิทธิ์การรักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย / การตรวจสุขภาพประจำปี
 • ห้องพักบุคลากรของวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล