ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน งานบริการผ้า โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา
           ๓.๒ สำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๓ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๔ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗
 

นางสาวนรา เปาอินทร์
รองคณบดีฝ่ายบริหารทุนมนุษย์
ปฏิบัติหน้าที่แทน คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗


ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน งานบริการผ้า โรงพยาบาลรามาธิบดี
อายุไม่เกิน ๓๕ ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • เพศ ชาย/หญิง  อายุไม่เกิน ๓๕ ปี นับถึงวันที่สมัคร (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)    
 • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ในระดับดี
 • มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานต่างๆ ได้ดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 1. บริหารจัดการผ้าประเภทต่างๆ ให้มีปริมาณเพียงพอ ต่อความต้องการของหน่วยงานในแต่ละวัน
 2. บริหารจัดการคลังสำรองผ้าประเภทต่างๆ ให้มีปริมาณเพียงพอและพร้อมใช้
 3. ควบคุม/บริหารจัดการ จัดเตรียมผ้าสะอาด จัดทำชุดเครื่องผ้าผ่าตัดและหัตถการ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 4. บริหารจัดการระบบการเบิกจ่ายผ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ระบบ Online และแบบ Walk In
 5. บริหารจัดการผ้าเปื้อน/ผ้าติดเชื้อ ให้ถูกต้องตามมาตรฐาน ที่กำหนด
 6. จัดทำสถิติที่เกี่ยวข้องกับผ้าทุกประเภทเพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับวางแผนการบริหารจัดการในอนาคต
 7. ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้กระชับ รวดเร็ว ลดการร้องเรียนด้านการบริการ
 8. ควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลการในและนอกเวลา
 9. ตรวจสอบ/จัดเตรียมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้มีปริมาณเพียงพอต่อการใช้งาน
 10. สรุปการปฏิบัติงานนอกเวลาเพื่อดำเนินการเบิก-จ่ายค่าล่วงเวลา
 11. ปฏิบัติภาระงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หลักเกณฑ์การคัดเลือก
 • สอบสัมภาษณ์
 • สอบภาคปฏิบัติ  ๓  วัน
อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

เงินดือน

 • คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ๑๕,๔oo  บาท

สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

 • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
 • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี) 
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
 • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
 • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี ๑o วัน / ปี (สะสมได้)
 • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
 • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า