ประกาศสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา
           ๓.๒ สำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
           ๓.๔ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๕ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์
ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม(งานบริการวิจัยและวิชาการ ) จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
อายุไม่เกิน ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ มีประสบการณ์ด้านการประสานงานโครงการ การติดตามความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานโครงการ การสนับสนุนงานด้านวิชาการ/ด้านวิจัย หรือการจัดทำฐานข้อมูลโครงการ การบริหารการเบิกจ่ายเงินโครงการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมีผลการสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า ๔oo คะแนน หรือผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖o และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 3. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน เช่น Microsoft Office, Adobe Acrobat เป็นต้น และโปรแกรมฐานข้อมูลออนไลน์ เช่น Microsoft ๓๖๕, Google Drive เป็นต้น
 4. มีทักษะการสื่อสาร  มีจิตบริการ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และบริหารงานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี 
 5. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 6. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 7. มีประสบการณ์ด้านการประสานงานโครงการ การติดตามความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานโครงการ การสนับสนุนงานด้านวิชาการ/ด้านวิจัย หรือการจัดทำฐานข้อมูลโครงการ การบริหารการเบิกจ่ายเงินโครงการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
IELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๙
TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๙o
TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๙o
TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔oo
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๖
MU GRAD PLUS คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔o
MU ELT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๖
*** ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร ***

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 1. บริหารจัดการโครงการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ พร้อมทั้ง บริหารโครงการ ติดตามความก้าวหน้าของโครงการเพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนด อาทิ การแจ้งเตือนครบกำหนดส่งมอบงาน การออกเอกสารส่งมอบงาน เอกสารเรียกเก็บเงินงวด การติดตามเอกสารทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
 2. ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอน กระบวนการและการบริหารจัดการโครงการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและสอดคล้องกับข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย
 3. ประสานงาน / ติดตาม / แจ้งการจัดสรรเงินและจัดส่งเอกสารการจัดสรรเงินไปยังผู้เกี่ยวข้อง
 4. จัดทำระบบ/ทะเบียนคุม เพื่อกำกับดูแลการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างดำเนินโครงการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ ให้เป็นไปตามสัญญาหรือข้อตกลง และสอดคล้องกับข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย พร้อมรายงานผลการดำเนินงานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
 5. บริหารจัดการเอกสารและจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ
 6. จัดเก็บและรักษาข้อมูลโครงการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัยและใช้ตรวจสอบย้อนกลับได้
 7. เก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลที่มีความสำคัญ อ่อนไหว และควบคุมดูแลการเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้น
 8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หลักเกณฑ์การคัดเลือก

๑. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการ

๒. สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

ตามคุณวุฒิ  ปริญญาตรีเริ่มต้นที่อัตราเงินเดือน ๒o,o๙o บาท

                  ปริญญาโทเริ่มต้นที่อัตราเงินเดือน ๒๓,๔๔o บาท

ขึ้นอยู่กับความรู้ และประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่