ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา บัณฑิตวิทยาลัย

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา
           ๓.๒ สำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๓ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๔ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพรรณ วงศ์จิตรัตน์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบ
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗


ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป( ด้านบริหารงานอาคารสถานที่ การดูแล รักษา ซ่อมบำรุง อาคารสถานที่ สาธารณูปโภค สภาพอาคาร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
อายุไม่เกิน ๓๕ ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ -
คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
 2. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี (นับถึงวันรับสมัคร)
 3. มีความรู้ความสามารถและเหมะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 4. มีความรู้ความเข้าใจใน กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 1. ดูแล รักษา ซ่อมบำรุง ติดตั้งระบบไฟฟ้า อุปกรณ์แสงสว่าง (ติดตั้งเพิ่มเติม) 
 2. ดูแล ตรวจเช็ค ประสานงานการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์
 3. ดูแล รักษา ตรวจเช็ค และวางแผนการใช้เครื่องปรับอากาศของบัณฑิตวิทยาลัย
 4. ดูแล ซ่อมบำรุง และติดตั้งโทรศัพท์
 5. ดูแล ซ่อมบำรุงระบบประปา
 6. ดูแลประสานงานด้านการจราจร กับ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย (รปภ.)
 7. ดูแล ซ่อมแซมติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น กล้องวงจรปิด ป้ายต่าง ๆ เป็นต้น
 8. แจ้งการขออนุมัติการจัดซื้ออุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงต่อหัวหน้างาน
 9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หลักเกณฑ์การคัดเลือก

สอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบปฏิบัติ

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

 อัตราเงินเดือน

    ๑) วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)           อัตราเงินเดือน  ๙,๔๐๐.-  บาท

                                                                                  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ๖๐๐.- บาท

    ๒) วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)    อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐.-   บาท

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล และบัณฑิตวิทยาลัย