ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา
           ๓.๒ สำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
           ๓.๔ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๕ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
 

นางสาวนรา เปาอินทร์
รองคณบดีฝ่ายบริหารทุนมนุษย์
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน ภาควิชาศัลยศาสตร์
อายุไม่เกิน ๓๕ ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • อายุไม่เกิน ๓๕ ปี นับถึงวันที่สมัคร (หากเป็นเพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)  
 • คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาสถิติ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี 
ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
IELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๙
TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๙o
TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๙o
TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔oo
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๖
MU GRAD PLUS คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔o
MU ELT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๖
*** ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร ***

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • ดำเนินงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อมูลเพื่อรายงานผลความก้าวหน้า, ตัวชี้วัด และเอกสารประกอบตัวโครงการ clinical tracer, DSC
 • รวบรวม และประมวลผลสถิติข้อมูลต่างๆ ของภาควิชาฯ
 • ดำเนินงานด้านการประสานงานทั้งภายในและภายนอกภาควิชาฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ทางสถิติที่นำมาใช้ในการประกอบโครงการ clinical tracer , DSC
 • Support โครงการวิจัยฯ เช่น การขอ Ethics ในกรณีที่ทางทีม clinical tracer , DSCสนใจนำข้อมูลของโครงการไปต่อยอดทางด้านโครงการวิจัย
 • บริการกิจกรรมทางการวิจัยสำหรับแพทย์ประจำบ้านและอาจารย์ที่ทำ เป็นประจำ เช่น Research Proposal Workshop & presentation, Research Progress Presentation, Chief
 • จัดงานประชุมวิชาการประจำปีของฝ่ายวิจัย
 • จัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ และรายงานความคืบหน้า
 • เป็นคณะทำงานของ clinical tracer , DSC ภาควิชาฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก ผู้บังคับบัญชา พร้อมเข้าร่วมประชุม tracer, DSC ที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หลักเกณฑ์การคัดเลือก
 • สอบสัมภาษณ์
 • สอบภาคปฏิบัติ  ๓  วัน
อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ
 • เงินเดือน คุณวุฒิ ป.ตรี ขั้นต่ำ ๒o,o๙o บาท
 • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ

สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

 • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
 • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
 • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
 • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี ๑o วัน / ปี (สะสมได้)
 • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
 • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
 • เงินรางวัลประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)