ประกาศสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน หน่วยมนุษยโภชนาการ กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ สถาบันโภชนาการ

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา
           ๓.๒ สำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
           ๓.๔ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๕ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
 

รองศาสตราจารย์ ดร.เชาวนี ชูพีรัชน์
รองผู้อำนวยการ
ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗


ตำแหน่ง อาจารย์(การเรียนการสอน) จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน หน่วยมนุษยโภชนาการ กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ
อายุไม่เกิน ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ -
คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์  สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร  โภชนาการคลีนิค โภชนศาสตร์ สรีรวิทยาและการออกกำลังกาย จิตวิทยาโภชนาการ เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ โภชนาการสาธารณสุขและนโยบาย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับทางโภชนาการ หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์สาขาอื่นที่ไม่ได้กล่าวในข้างต้น  แต่มีปริญญาโททางด้านโภชนาการและการกำหนดอาหาร  โภชนาการคลีนิค โภชนศาสตร์  หรือปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต

    ๒.  มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี  และมีหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษา     อังกฤษ ที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี โดยมีคะแนนตามเกณฑ์ด้านล่าง

ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
IELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๗๙
TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๕o
TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๑๓
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๘o
MU GRAD PLUS คะแนนไม่ต่ำกว่า ๙o
CU-TEP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๗๕
TU-GET (Computer Based) คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๕o
TU-GET (Computer Based) คะแนนไม่ต่ำกว่า ๘o
*** ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร ***

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

      ๑.  จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรภายในสถาบันโภชนาการ ตามที่ได้รับมอบหมาย

      ๒.  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา

      ๓.  ทำวิจัย หรือปฏิบัติงานในโครงการวิจัยต่างๆ

      ๔.  ปฏิบัติงานด้านการบริการวิชาการ

      ๕.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

สอบสัมภาษณ์ และนำเสนอการสอนหรืองานวิจัย เป็นภาษาอังกฤษ ประมาณ ๒o นาที

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

ปริญญาเอก  ๔๑,ooo บาท