ประกาศศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน งานเวชระเบียน ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา
           ๓.๒ สำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๓ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๔ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗


ตำแหน่ง พนักงานธุรการ(หน่วยจัดเก็บและสแกนเอกสาร) จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน งานเวชระเบียน
อายุไม่เกิน ๔o ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ -
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขา (ต้องแนบเอกสารคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หากไม่ปรากฏหลักฐานจะถือว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วน)
 2. อายุไม่เกิน ๔o ปีนับถึงวันที่สมัคร
 3. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๕๓
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 5. มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ
 6. สามารถปฏิบัติงานนอกวันและเวลาราชการได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 1. เก็บเอกสารเวชระเบียนจากหน่วยตรวจ
 2. คัดแยกเอกสารเวชระเบียน
 3. สแกนเอกสารเวชระเบียนเข้าระบบ SSB
 4. บันทึกข้อมูลการจัดเก็บเอกสารเข้าระบบ Freezing
 5. ให้บริการยืม-คืน เอกสารเวชระเบียนให้กับหน่วยงานที่ขอยืม
 6. สแกนเอกสารนอกโรงพยาบาลเข้าระบบ SSB
 7. บันทึกซีดีข้อมูลผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลด้วยระบบ SSB
 8. ติดตามเอกสารเวชระเบียน
 9.  ให้บริการสืบค้นเอกสารเวชระเบียน
 10. ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาเบื้องต้นแก่ผู้ใช้งาน
 11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หลักเกณฑ์การคัดเลือก
 1. การสัมภาษณ์
 2. การทดลองงาน (เฉพาะผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์)
อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ
 1. อัตราค่าจ้าง ๑๑,๕oo บาท ค่าครองชีพ ๗๘๕ บาท
 2. มีสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลศิริราช 
 3. ตรวจสุขภาพประจำปี / ฉีดวัคซีน 
 4. เงินรางวัลประจำปี
 5. ทุนการศึกษาบุตร
 6. สวัสดิการเกี่ยวกับอุทกภัย
 7. เครื่องแต่งกายทุกปี
 8. ลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (ตนเองและบุคคลในครอบครัว)
 9. สิทธิบัตรทอง / ประกันสังคม รพ.ศิริราช สำหรับบุคคลในครอบครัว (เมื่อปฏิบัติงานครบ ๓ ปี)
 10. มีโอกาสเปลี่ยนประเภทการจ้าง