ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ศูนย์บริการพยาธิวิทยา ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา
           ๓.๒ สำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
           ๓.๔ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๕ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
 

นางสาวนรา เปาอินทร์
รองคณบดีฝ่ายบริหารทุนมนุษย์
ปฏิบัติหน้าที่แทน คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗


ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน ศูนย์บริการพยาธิวิทยา ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
อายุไม่เกิน ๓๕ ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ ด้านบัญชี ๑ ปีขึ้นไป
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน ๓๕ ปี นับถึงวันที่สมัคร (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว) 
 • คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (ต้องแนบเอกสารคุณวุฒิตามประกาศ หากไม่ปรากฏหลักฐานจะถือว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วน) 
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ (Word Excel Powerpoint)
 • มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า ๔oo คะแนน หรือ MU GRAD TEST ไม่น้อยกว่า ๓๖  คะแนน  (กรุณาแนบผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่สมัครด้วย)
 • บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานต่างๆ ได้ดี
 • ปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
IELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๙
TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๙o
TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๙o
TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔oo
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๖
MU GRAD PLUS คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔o
MU ELT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๖
*** ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร ***

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • จัดทำบัญชีสถานะการชำระหนี้ เอกสารแจ้งหนี้ การค้างชำระ ติดตามหนี้ ของลูกค้าภายนอกที่มารับบริการผ่านศูนย์บริการพยาธิวิทยา
 • การติดต่อ ติดตามหนี้ค้างชำระจากหน่วยงานผู้รับบริการของศูนย์บริการพยาธิวิทยา
 • ตรวจสอบและจัดทำสถิติปริมาณงานและยอดรายได้ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการผ่านศูนย์บริการพยาธิวิทยา เพื่อส่งให้ห้องปฏิบัติการต่างๆ ทวนสอบความถูกต้องตามการลงทะเบียนส่งผ่านระบบ SAP ของคณะฯ
 • สรุปรายการการส่งตรวจ ตรวจสอบยอดเงินที่จัดเก็บได้กับใบเสร็จรับเงินเป็นรายวัน
 • จัดทำเอกสารขออนุมัติค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ของห้องปฏิบัติการในศูนย์บริการพยาธิวิทยา
 • จัดทำเอกสารรายจ่ายและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานของศูนย์ฯ เช่น ค่าไปรษณีย์
 • จัดทำรายงานสรุปจำนวนการทดสอบและรายได้จากการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการฝ่ายศูนย์บริการพยาธิวิทยาเป็นรายเดือนเพื่อนำส่งคณะฯ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หลักเกณฑ์การคัดเลือก
 • คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ พิจารณาคัดกรองผู้สมัครที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่ง
 • การสอบคัดเลือก                            

 

                            - สอบสัมภาษณ์

                            - สอบการปฏิบัติ 

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

อัตราเงินเดือน :

 • เงินเดือนคุณวุฒิ ปริญญาตรี ขั้นต่ำ ๒o,o๙o บาท
 • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ 

สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ 

 • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
 • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน 
 • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
 • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี ๑o วัน/ปี (สะสมได้)
 • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
 • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
 • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)