ประกาศศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน งานรังสีเทคนิค ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา
           ๓.๒ สำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
           ๓.๔ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๕ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน งานรังสีเทคนิค
อายุไม่เกิน ๓๕ ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ -
คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. คุณวุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา 

๒. เพศหญิง/เพศชาย อายุไม่เกิน ๓๕ ปี นับถึงวันที่สมัคร หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น (กรุณาแนบใบ ส.ด.๘ หรือ ส.ด.๔๓ มาด้วย)

๓. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓

๔. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ในโปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี ได้แก่ Word, Excel,Power Point

๕. สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาในวันเวลาราชการ และวันหยุดราชการได้

๖. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน

๗. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป้ฯทีมได้

๘. มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน

๙. สามารถปฏิบัติงานในภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

๑o. หากมีประสบการณ์ทำงานทางด้านเลขานุการ งานเอกสาร งานบริหารโรงพยาบาล จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
IELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๙
TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๙o
TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๙o
TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔oo
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๖
MU GRAD PLUS คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔o
MU ELT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๖
*** ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร ***

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. งานบริการ (เคาท์เตอร์)

       ๑.๑ ​ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนการตรวจทางรังสีวิทยาเบื้องต้นได้ลงทะเบียนการตรวจของผู้ป่วยในระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล

       ๑.๒ ให้บริการการขอยืม- คืนฟิล์มเอกซเรย์

       ๑.๓ นัดหมายผู้ป่วยในการตรวจทางรังสีวิทยา

๒. งานธุรการและสารบรรณ

       ๒.๑ จัดทำหนังสือออกและหนังสือตอบ-รับต่างๆ ให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกศูนย์การแพทย์ฯ

       ๒.๒ จัดทำวาระ และสรุปรายงานการประชุมต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

       ๒.๓ การบริหารจัดการการจัดทำความร่วมมือกับศูนย์เอ็ม อาร์ ไอ (การส่งตรวจ MRI, CT-Scan, Mammogram และ Ultrasound breast) ได้แก่ การตรวจสอบเอกสารใบส่งตรวจ ใบเสร็จรับเงิน สรุปรายละเอียดการตรวจ จัดทำสถิติ และประสานงานกับ รพ.ศิริราช เพื่อดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ เอ็ม อาร์ ไอ

       ๒.๔ ติดต่อประสานงานกับบุคลากรภายในศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกและหน่วยงานภายนอก

       ๒.๕ แยกหมวดหมู่เอกสารเพื่อจัดเก็บให้ง่ายต่อการค้นหาและอ้างอิง

๓. งานบริหารบุคลากร

     ๓.๑ ตรวจสอบการบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน , การลาต่างๆ พร้อมทั้งสรุปผลเพื่อเสนอหัวหน้างาน และรายงานต่องานทรัพยากรบุคคล

     ๓.๒ จัดทำสถิติการทำงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นปลายปีงบประมาณ

     ๓.๓ จัดทำแบบบรรยายคุณลักษณะงาน (Job Description) และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (Job Specification) ของบุคลากร

     ๓.๔ จัดทำหนังสือขออนุมัติการฝึกอบรบของบุคลากร และตารางการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในรอบปี

๔. งานพัสดุ

     ๔.๑ จัดทำทะเบียนทรัพย์สินพัสดุ ครุภัณฑ์ ตรวจสอบปริมาณคงเหลือ/ความต้องการวัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ์สำนักงาน และการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์

     ๔.๒ จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ภายในหน่วยงานตามระเบียบพัสดุ

      ๔.๓ วางแผนงบประมาณประจำปี เพื่อจัดซื้อจัดจ้างวัสดุและครุภัณฑ์ของหน่วยงาน

๕. งานด้านการเงิน งบประมาณ และนโยบายและแผน

       ๕.๑ จัดทำข้อมูลแผนคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

       ๕.๒ ขออนุมัติงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ ได้แก่ งบอุดหนุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ฯลฯ ของหน่วยงาน

๖. งานการศึกษา

        ๖.๑ ช่วยเหลือ และสนันสนุนการประสานงานเรื่องนักศึกษาฝึกงาน รวบรวมและสรุปผลการฝึกงาน

๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย

       ๗.๑ กิจกรรม ๕ ส. หน่วยงาน

       ๗.๒ งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

 

๑. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป

๒. สอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

๓. สอบปฏิบัติ (ทดลองงาน) ๒ วัน

๔. สอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

๑. อัตราเงินเดือน ๒o,o๙o บาท 

๒. มีสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลศิริราช 
๓. ตรวจสุขภาพประจำปี 
๔. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
๕. ทุนการศึกษาบุตร
๖. สวัสดิการเกี่ยวกับอุทกภัย
๗ .ลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (ตนเองและบุคคลในครอบครัว)
๘. วงเงินค่ารักษาพยาบาลรายปี (ตนเองและบุคคลในครอบครัว)
๙ .สิทธิบัตรทอง / ประกันสังคม รพ.ศิริราช สำหรับบุคคลในครอบครัว (เมื่อปฏิบัติงานครบ ๓ ปี)