ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่งช่างซ่อมบำรุง จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา
           ๓.๒ สำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๓ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๔ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
 

แพทย์หญิง
รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗


ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุง(ซ่อมบำรุง) จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
อายุไม่เกิน ๔๕ ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. เพศชาย อายุ ๒o-๔๕ ปี (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นมาแล้ว)

๒. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ด้านไฟฟ้ากำลัง อิเล็คทรอนิกส์ ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน หรือ   สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓. สามารถทำงานเป็นทีมและรักงานบริการ

๔. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลากรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนได้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. ดูแล ตรวจสอบ ดำเนินการและซ่อมบำรุงเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล และอุปกรณ์โสตฯ เครื่องเสียง

๒. ดูแล ตรวจสอบ ดำเนินการและซ่อมบำรุงเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ

๓. ให้คำแนะนำวิธีการใช้งาน วิธีป้องกัน การดูแลรักษางานที่เกี่ยวข้องให้แก่บุคลากรได้

๔. ปฏิบัติงานด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

อัตราเงินเดือน

-เดือนละ ๑๑,๕oo บาท และค่าครองชีพเดือนละ ๗๘๕ บาท

สวัสดิการ

-ประกันสังคม

-ตรวจสุขภาพประจำปี

-สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล