ประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน สังกัดภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุศิริราช-สมุทรสาคร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา
           ๓.๒ สำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
           ๓.๔ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๕ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
 

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล)
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗


ตำแหน่ง นักจิตวิทยา(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน สังกัดภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุศิริราช-สมุทรสาคร
อายุไม่เกิน ๔o ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาการปรึกษา หรือจิตวิทยาคลินิก (การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน)
๒. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.๘ หรือ ส.ด.๔๓ ด้วย)
๓. อายุไม่เกิน ๔o ปีนับถึงวันรับสมัคร
๔. มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Word, Excel, Power point 
๕. มีทักษะการใช้โปรแกรมสื่อสารทาง internet และ Social media
๖. มีความรู้ความสามารถในการสรุปประเด็นสำคัญ และสามารถสื่อสารให้ผู้ร่วมงานเข้าใจได้
๗. มีจิตใจบริการ
๘. พร้อมปฏิบัติงานได้ทั้งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในช่วงก่อตั้งศูนย์ และ จังหวัดสมุทรสาคร
๙. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๕๓

ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
IELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๙
TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๙o
TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๙o
TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔oo
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๖
MU GRAD PLUS คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔o
MU ELT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๖
*** ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร ***

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. Psychological & Cognitive Assessment ให้กับผู้สูงอายุที่มารักษา ฟื้นฟูสมรรถนะ
๒. Psychological & Cognitive Education
๓. บริการให้คำปรึกษาแบบ Individual Counseling
๔. บริการให้คำปรึกษาแบบ Group counseling
๕. ให้บริการปรึกษาทาง Telemedicine (โทรศัพท์ VDO call)
๖. วิเคราะห์และบันทึกการปรึกษา
๗. จัดทำงานวิชาการ งานนิเทศน์นักศึกษาฝึกงาน บรรยายให้กับผู้ดูงาน และ/หรือจัดทำงานวิชาการ งานนิเทศน์นักศึกษางาน ทำวิจัยด้านจิตวิทยา
๘. ทำงานและประสานงานกับสหสาขาวิชาชีพในด้านการให้บริการและการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีองค์รวม
๙. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

สอบปฏิบัติ
สอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

๑. เงินเดือน ปริญญาโท ๒๓,๔๔o
๒. ค่าตอบแทนผู้ที่ปฏิบัติงานที่ศูนย์ฯ ๔,ooo บาท/เดือน *ตามเกณฑ์ที่คณะฯกำหนด
๓. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
๔. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
๕. การตรวจสุขภาพประจำปี
๖. ทำงานสัปดาห์ละ ๕ วัน
๗. ทุนการศึกษา / ฝึกอบรม
๘. ประกันสังคม
๙. รถรับ-ส่งบุคคลากร
๑o. ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช
๑๑. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
๑๒. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๓. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
๑๔. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี ๑o วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
๑๕. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
๑๖. สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินสิทธิ
๑๗. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
๑๘. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
๑๙. เงินชดเชยเมื่อเกษียณ